روشهای مختلف نمایه سازی ماشینی

روشهای مختلف نمایه سازی ماشینی

روشهای مختلف نمایه سازی ماشینی به شرح زیر می باشد:

روش های زبان شناختی

این روش ها میکوشند با کمک تحلیل های شکل شناسی (برمبنای ریشه لغات) و ساختار نحوی (در سطح جملات و براساس علامت های نحو لغات صورت می گیرد) و معنایی متن مدرک (شناسایی ارتباطات معنایی موجود در مدرک)، توصیفگرها را استخراج نماید.

روشهای آماری

روشهای آماری مشخص می کند که معنی هر مفهوم منفرد در مدرک با حضور آن در جایگاه های مختلف مدرک ارتباط تنگاتنگ دارد.

روشهای مبتنی بر احتمالات

در این روش ها،تئوری احتمالات برای مدل سازی ریاضی مراحل بازیابی به کار گرفته می شود.در حالی که در توزیع اماری، اصطلاحات یک مدرک مورد استفاده قرار میگیرد (نیاکان، ۱۳۸۲: ۱۴-۱۵).