روش تهیه مقالات

نگارش مقاله

بسیاری از مقالات درج شده در مجلات علمی-پژوهشی برگرفته از پایان نامه های تحصیلی است. هر مجلهای ضوابط صوری ویژهای برای پذیرش و چاپ مقاله دارد که ممکن است با مجلات و نشریات دیگر متفاوت باشد. اما این تفاوتها بیشتر در موارد جزیی و حاشیهای است و در مسایل کلی و اصلی کمابیش اتفاق نظر وجود دارد. جهت استفاده دانشجویانی که بایستی ازپایان نامه خود مقاله تهیه کنند فصل ششم این کتاب مربوط به نگارش مقاله میباشد.

راهنمای تهیه مقالات برای مجله علمی - پژوهشی

از آنجا که دانشجویان ورودی دکتری 1384 به بعد ملزم به چاپ مقاله هستند میتوانند از فورمت (Format) زیر برای ارایه مقاله در یکی از مجلات معتبر داخلی یا  خارجی اقدام نمایید.ضمن آ مجلات علمی- پژوهشی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقالات تحقیقی را در زمینه های پزشکی، علوم انسانی و علوم پایه و مهندسی برای درج در مجلات تخصصی خود میپذیرد.

 

۱- روش تهیه مقالات

مقاله باید روی کاغذ سفید بدون آرم و به ابعاد ۲۱×۲۸ سانتیمتر با فاصله سطور و رعایت ۳سانتی متر حاشیه در چهارطرف وبدون اشتباه وخط خوردگی ماشین ویا تایپ کامپیوتری شده باشد.

حتی الامکان از به کار بردن کلمات خارجی در متن مقاله خودداری شود. نام نویسندگان خارجی به فارسی نوشته شود و با به کار بردن شماره، نام نویسنده به زبان اصلی در قسمت مرجع درج گردد. نام اشخاصی، محلها، ترکیبات شیمیایی، علایم اختصاری، واژه های علمی و هر نوع اصطلاح خارجی به فارسی نوشته شود و با گذاشتن شماره در بالا و سمت چپ، خواننده به زیر نویسی همان صفحه که در آنجا کلمه مورد نظر به زبان اصلی نوشته شده است. رهنمون شود.

۲- ترتیب قسمت ها

مقاله باید به ترتیب شامل قسمتهای: ۱) برگ مشخصات مقاله ۲) عنوان ۳) چکیده ۴) مقدمه ۵) مواد و روشها ۶) نتایج ۷) بحث و نتیجه گیری ۸) سپاسگزاری باشد.

 ۱-۲. برگ مشخصات مقاله

 برگ مشخصات مقاله در یک صفحه جداگانه تهیه شده و شامل : عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی، عنوان و سمت نگارنده، نام گروه یا مؤسسه ای که نگارنده (گان) در آن کار میکند و محل انجام تحقیق خواهد بود.

۲-۲. عنوان مقاله

عنوان مقاله باید خلاصه و روان نوشته شده و از ۲۵ کلمه تجاوز نکند. وسط و بالای صفحه بعدی (به استثنای صفحه اول) خلاصه عنوان حداکثر در ۵ کلمه باید تکرار شود.  

۳-۲.چکیده

باید حداکثر ۱۵۰ کلمه به صورت فشرده و گویا از کل مقاله با تأکید بر روش کار و نتایج نوشته شود.

۱-۳-۲. واژه های کلیدی یا کلید واژه ها

۲- ۴. مقدمه

در مقدمه، موضوع تحقیق معرفی می شود، فرضیهء مورد نظر تعریف میگردد، به اهم کارهای تحقیقاتی انجام شده ء قبلی در این زمینه اشاره می شود، زمینه لزوم تحقیق مورد نظر تشریح می شود و هدف مطالعه حاضر مشخص میگردد. اگر در این تحقیق روش جدیدی به کار گرفته شده است باید دلایل رجحان آن نسبت به روشهای قدیمی ذکر گردد. هدف اصلی این بخش آن است که اطلاعات کافی قبلی در خصوص موضوع مورد تحقیق به خواننده بدهد، به طوری که خواننده بتواند موضوع را درک کرده و آن را نسبت به کارهای قبلی انجام شده بدون مطالعه منابع اصلی، مقایسه و ارزیابی نماید.

۵-۲. مواد و روشها

در این قسمت باید شرح دقیق و کامل مواد و روشهای مورد استفاده در اجرای تحقیق و طرح کلی آزمایش بیان گردد. در صورتی که از روشهای متداول قبلی منتشر شده استفاده میشود از شرح آنها خودداری و فقط به ذکر مآخذ اکتفا شود. ولی اگر از روش جدیدی استفاده شده است شرح کامل آن ضرورت دارد. در مورد تغییرات ایجاد شده در روشهای متداول قبلی هم فقط به شرح تغییرات پرداخته شود. هدف از این بخش آن است که اطلاعات کافی در اختیار محققان دیگری که علاقمند به تکرار چنین آزمایشهایی هستند قرار دهد. در خصوص مواد و دستگاههای مورد استفاده باید اسامی دقیق علمی و تجارتی آنها نوشته شود. همچنین اسامی علمی و ابزارهای مورد استفاده در تحقیق باید دقیقاً نوشته شود. ارائه جزییات طرحهای آزمایشی آماری غیر معمول ضروری است اما در صورتی که از روشهای متداول مانند روشهای معمول آماری استفاده می شود فقط ذکر روش و منبع مورد استفاده کافی است. در صورتی که دستگاه یا ابزار جدیدی طراحی شده است باید اصول طراحی و مشخصات آنها ارائه شود.

۶-۲ نتایج

نتایج حاصل از تحقیق می تواند به صورت جداول و شکل ارائه گردد. بعضی از نتایج ساده را می توان در داخلی متن و بدون ارائه جدول یا شکل ارائه کرد.

 جداول و شکلهای ارائه شده در بخش نتایج باید کاملاً روشن و منعکس کننده دادههای حاصل از تحقیق باشد. نتایج ارائه شده در جداول نباید به صورت دیگری مثلاً منحنی یا متن نوشتاری در مقاله تکرار گردد. هر جدول یا شکل باید روی یک صفحه جداگانه نوشته یا ترسیم گردد و دارای عنوان مشخص باشد. عنوان جدول در بالای جدول و عنوان شکل در زیر شکل نوشته میشود. عنوان باید حتی المقدور کوتاه، واضح و مبین محتوای جدول و شکل مربوطه باشد. برای نوشتن عنوان جدول باید پس از ذکر کلمه  "جدول"  شماره آن سپس یک خط تیره و بعد از آن خود عنوان نگاشته شود.

برای تنظیم هر جدول لازم است در زیر عنوان یک خط افقی کشیده شود و سپس عناصرجدول نوشته شود و مجدداً در زیر این عناوین یک خط افقی دیگر کشیده شود و سپس متن جدول آورده شود و بالاخره در زیر متن جدول نیز یک خط افقی دیگر کشیده شود. در صورت لزوم می توان داخل کادر سر عنوان جدول را با کشیدن خطوط افقی دیگر تقسیم نمود. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد مگر این که تمام ستونها دارای واحد یکسان باشند که در این صورت می توان واحد مربوطه را در عنوان جدول قید نمود.

برای بیان توضیحات اضافی برای هر جدول می توان از علایم اختصاری مثل اعداد، حروف یا نشانه های دیگر در متن جدول استفاده کرد و با نشان دادن آنها در زیر جدول و ارائه توضیح و اطلاعات لازم را در اختیار خواننده قرار داد. شکلهای کامپیوتری، ترسیمی و عکسها باید کاملاً واضح باشد و عناوین هر یک در زیر آنها نوشته شود. عکسها باید حتی المقدور سیاه و سفید باشد و در ابعاد (۱۵ × ۱۰) و یا (۸X ۶) ارسال گردد. پشت هر یک از عکس ها باید با مداد کمرنگ پس از نوشتن کلمه " شکل " شمارهء آن، بعد خط تیره و سپس عنوان آن نوشته شود.

۷-۲. بحث و نتیجه گیری

در این قسمت نتایج ارائه شده مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار میگیرد و توجه خواننده را به موضوع اصلی تحقیق، فرضیه (های) مطرح شده در مقدمه و نتایج به دست آمده از تحقیق جلب می نماید. در این قسمت میتوان روابط بین عوامل تأثیرگذار در تحقیق و یا خلاصه های مشاهده شده در این روابط و نهایتاً زمینه هایی را که نیاز به تحقیق بیشتری دارند برشمرد. حتی المقدور موارد اتفاق نظر و یا اختلاف نتایج این تحقیق با تحقیقات انجام شده در این زمینه در گذشته مورد بررسی قرار میگیرد و بالاخره موارد کاربردهای علمی و تئوریک نتایج تحقیق و استنتاج اساسی از این مطالعه در این قسمت میاید.

تبصرہ: نتایج و بحث می تواند توأماً تحت عنوان «نتایج و بحث» ارائه گردد.