روش های درمانی کودکان دختر دارای اختلال اضطراب و افسردگی در دوره دبستان

ابزارهای پژوهش

-1 پرسشنامه افسردگی کودکان :(CDI)

پرسشنامه افسردگی کودکان یک مقیاس خود گزارشدهی اسـت کـه بـهوسـیله کـواکس3 (1992) که با توجه به مدل پرسشنامه افسردگی بـک سـاخته شـده و مبتنـی بـر نشـانگان روان-شناختی است که برای سنجش علائم رفتاری، شناختی و عاطفی افسردگی در کودکـان و نوجوانـان 7 تــا 17 ســاله طراحــی شــده اســت و گســتره وســیعی از نشــانگان افســردگی شــامل خلــق آشفته4،مشکلاتیدر ظرفیت لذت بردن1، عملکرد نباتی، خود ارزیابی پـایین2، ناامیـدی3 و مشـکلات مشکلات بین فردی4 را اندازهگیری میکند(لندرث و گری5،.(2001 مطالعههـای بـین المللـی قبلـی نشان دادهاند پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI) یک اندازهگیری معتبر با همسانی درونی بالا بـا آلفــای کرونبــاخ 0/71تــا 0/89 بــه دســت مــیدهــد(جونز،2002؛ تامپســون و همکــاران؛2008؛ آلتی،2005 و جیوم شین،.(2002 همچنین بمنظور بررسی روایـی پرسشـنامه افسـردگی کودکـان، این پرسشنامه به همراه فرم کوتاه افسردگی بک و مقیاس افسردگی کودکان بـر روی 42 آزمـودنی اجرا شد و سپس ضریب همبسـتگی میـان آنهـا محاسـبه شـد. نتـایج ایـن بررسـی نشـان داد کـه همبستگی نمره کل پرسشنامه افسردگی کودکان با پرسشنامه افسردگی بـک و مقیـاس افسـردگی گودکان به ترتیب برابر با 0/79 و 0/87 میباشد که بیانگر روایـی همگرایـی بـالای ایـن پرسشـنامه است. ضرایب همسانی درونی برای زیر مقیاسهای CDI با توجه بـه تعـداد پرسـشهـای هـر زیـر مقیاس قابل قبول گزارش شده است: خلق منفی 6 پرسش 0/62 ، مشکلات بـین فـردی 4 پرسـش 0/59، ناکارآمدی 4 پرسش 0/63، عزت نفـس منفـی 5 پرسـش 0/68 و فقـدان احسـاس لـذت 8 پرسش ) 0/66جاسینسکی؛.(2000 روایی و اعتبار CDI در ایران نیز بررسی شده اسـت، در مطالعـه رجبی و عطاری که روی نمونهای از دختران و پسران مقطـع راهنمـایی اهـواز انجـام شـد، ضـریب همسانی درونی 0/88 و اعتبار بازآزمایی 0/81 به دست آمد. در مطالعه دهشیری و همکاران(به نقل از محمدی، برجعلـی، اسـکندری و دلاور،CDI (1389 روی نمونـه ای از دختـران و پسـران مقطـع راهنمایی شهر تهران اجرا شد، این محققان ضریب اعتبار بازآزمایی و همسانی درونـی را بـه ترتیـب 0/83 0/82 گزارش کردهاند.در این پـژوهش از ایـن پرسشـنامه هـم بـه عنـوان آزمـون تشخیصـی افسردگی و هم به عنوان پیش آزمون - پس آزمون(جهت بررسی مقدار اثرپـذیری متغیـر وابسـته از متغیر مستقل) استفاده گردید. نمونه پرسش پرسشنامه فوق عبارتند از:

الف) احساس میکنم که اوضاع و حوادث هیچوقت مطابق میلم نیست و یا درست در نمیآید. ب) از سطح انرژی بدنی پایینی برخوردارم یا بدون دلیل روشنی احساس خستگی میکنم.