روش کتابخانه کنگره آمریکا در رده بندی دهدهی دیویی

روش کتابخانه کنگره  آمریکا است:

۱ - در رده بندی دهدهی دیویی، مجموعه  دانستنیها و معارف را به ده موضوع و گروه اصلی تقسیم میکنند و هر موضوع را به ده موضوع فرعی، و هر یک از ردههای فرعی نیز به ده رده  فرعی تر تقسیم می شود. این شماره های دهدهی رمزی است که موضوع کتاب را مشخص میسازد

جایگاه آن در قفسه ها عطف کتابهاست. خلاصه  این رده بنای از است . ق ان است: (ر این شرار کلیات ۰۰۰ (کتابشناسیها، فهرستها، کتابداری، دایرةالمعارفها، نسخه های خطی، فهرست مقالات و...)

- فلسفه و مباحث وابسته ۱۰۰ (روانشناسی، اخلاق، منطق و ...)

- دین ۲۰۰ (ادیان مختلف، کتابهای مقدسی، الهیات و سایر مباحث مطالعات مذهبی)

-- علوم اجتماعی ۳۰۰ (جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و ...)

--زبانها ۴۰۰ (زبانشناسی، واژهنامه ها، دستور زبان و ...)

- علوم محض ۵۰ (ریاضیات، زیست شناسی، شیمی، فیزیک و...)

-- علوم عملی (فنون) ۶۰ (مهندسی، پزشکی، کشاورزی و...)

-- هنر ۷۰۰ (طراحی، معماری، نقاشی، موسیقی و...) -- ادبیات ۸۰ (ادبیات کلاسیک ملل، نمایشنامه، شعر و...)

- تاریخ و جغرافیا ۹۰۰ (تاریخ و جغرافیای کشورها، سفرنامه ها، تاریخ طبیعی و ...) در هر یک از این رده های دهگانه، برای موضوعات فرعی تر، رقمهای

۱- بر گفته از «مأخذشناسی و استفاده از کتابخانه»، پروین انوار (استعلامی)، ص ۳۱.

دهگان و یکان افزوده می شود. مثلا از شماره  ۲۰۰ تا ۲۹۹ مباحث گوناگون ادیان و مطالعات مذهبی هر یک شماره  خاصی دارد. شماره  دین  اسلام ۲۹۷ است. این شیوه که خاص کشورهای غربی است، معمولاً فراگیر همه  معارف و فرهنگ ملتهای شرقی و اسلامی نیست. از این رو مراکزی در ۲- ردهبندی کتابخانه کنگره نیز موضوعی است، لیکن به جای عدد از حروف انگلیسی استفاده می شود و همه  معارف بشری در بیست و یک رده  -- کلی به این شرح تقسیم می شود:

 فلسفه و مذهب:B

C علوم کمکي تاريخ

تاریخ عمومی و تاریخ دنیای قدیم D

تاریخ آمریکا F,E

جغرافیا، مردم شناسی و... G علوم اجتماعیH علوم سیاسی ل

حقوق K

آموزش و پرورش موسیقیM هنرهای زیبا N

زبان و ادبیات:P