رویکردهای مختلف رمزپردازی در معماری

که عبارتند از نشانه های شمایلی و نشانه های نمایه  برای مثال دود نمایه ای است بر وجود آتش و یا تب نمایه ای ای. نشانه های شمایلی آن دسته از نشانه ها هستند که استوار بر  اســت بر بیمار بودن انســان و یا بخار کتری نمایه ای است بر شباهت صوری میان دال و مدلول است (احمدی،1380، (25  گرم بودن آب درون آن که در همه اینها دلالت از نوع تکوینی و فی الواقع، نشانگر(دال) به نشان شده (مدلول) شباهت دارد یا  و طبیعــی (برپایه رابطه علت و معلول) اســت و نه قراردادی آن را تداعی می کند (سامانیان و بهمنی، 1389، .(39      (نقره کار و رئیسی، همان).

برپایــه مباحث فوق، طی نمودار شــماره 1، دســته بندی کلی تعبیه شــده در آن، مخاطب را در دســت یابی به هدف اصلی انواع نشــانه های مختلف ارائه شده است. طبق این نمودار و با خلقــت - یعنی عبــادت - و یا مقدمات آن نظیر ارتقاء ســطح توجه به اینکه هر زبان، نظامی است از واژه های وابسته به هم معرفتَ وی یاری رســاند. بر این اساس، معماران مسلمان،  (Saussure, 1966, 114)، زبان معماری نیز از این قاعده مستثنی بــه آثار خود و نشــانه هــا و رمزهــای نهفتــه در آن، نگاهی       نیســت و واژه هــا یا دال های زبــان معماری در یکــی از انواع استقلالی نداشته اند و بلکه سعی می کردند آثار را در راستای نشانههای شمایلی، نمایه ای و یا نمادین دسته بندی می شوند.

 هدایت مخاطب به حقیقت هستی ارائه نمایند. قرآن کریم با مذمت کسانی که به دنیای مادی و آثار آن، نگاهی استقلالی   .2 رویکردهای مختل رم پردازی در معماری اسلامی دارنــد چنین مــی فرماید: "یعلمون ظاهرا مــن الحیاه الدنیا و قبــل از تبییــن رویکردهای مختلف رمزپــردازی در معماری هم عن الاخره هم غافلون" 1 (ســوره روم، آیه .(7 لذا برپایه اســلامی لازم اســت به این نکته مهم اشاره شــود که برپایه مبانی حکمت هنر اســلامی، صورت، امری مســتقل و قائم آموزههای اسلامی، لازم است کالبد آثار و نشانه ها و رمزگان بالذات تلقی نمی شــود بلکه نشانه و رمزی است که به سوی معنا هدایت مــی کند (نصر، 1389،