رویکردهای پدافند غیرعامل و تأثیر آنها بر عملکرد آنهادر جنگهای آینده

اهمیت پژوهش

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، نوع و شکل مرزها، استقرار تأسیسات و منابع حیاتی و آسیبپذیر بودن این منـابع و همچنـین عـدم برقـراری تـوازن میـان تهدیـد و سامانه های دفاع عامل در کشور بیش از پیش اهمیت پـرداختن بـه پدافنـد غیرعامـل را روشن میسازد. با قبول این واقعیت کـه در حـال حاضـر، سـامانه پدافنـدی (عامـل و غیرعامل) در کشور، با مشکلات عدیـدهای مواجـه بـوده و مـی باشـد، پـس ضـرورت پرداختن به این موضوع آشکار و توجیهپذیر است.

پایداری ج.ا.ایران در برابر تهدیدهای نظامی و حفاظـت از زیرسـاختهـای حیـاتی کشور فقط با اتکا به جنگافزار و نیروی نظامی و به نوعی پدافند عامل مقدور نخواهـد بود و باید از روش پدافند غیرعامل نیز استفاده گردد. بدون شک بـه کـارگیری رویکـرد مناســب پدافنــد غیرعامــل در ســطح راهبــردی در برابــر تهدیــدها بــرای حفاظــت از زیرساختهای حیاتی کشور باعـث ارتقـای تـوان دفـاعی و پایـداری کشـور در برابـر تهدیدهای بالفعل و بالقوه دشمنان ایـن مرزوبـوم شـده و در نتیجـه از طریـق افـزایش قابلیت دفاعی، میتوان موجبات تحکیم امنیت ملـی و حفـظ موجودیـت نظـام مقـدس جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد.

ضرورت و اهمیت این تحقیق در آن است که ردیابی و شناسـایی اصـول و عناصـر الگوی معیار پدافند غیرعامل میتواند راهنمایی تدوین الگـوی جـامع پدافنـد غیرعامـل کشور قرار گرفته و دسـتاوردهای حاصـل از نتـایج ایـن تحقیـق نیـز بـا فـراهم آوردن

  رویکردهای پدافند غیرعامل و تأثیر آنها بر عملکرد آجا در جنگهای آینده

زمینه های مشخص، مساعدت لازم را برای تصمیمگیری و سیاسـتگذاریهـای دفـاعی-امنیتی در زمینه تأمین هدفهای ملـی مـورد نظـر مـرتبط بـا رویکـرد مناسـب پدافنـد غیرعامل آجا ایجاد نماید و در سطح ملی به صورت علمی، باعث تجمیع و همسو شدن تمامی منـابع و تـلاشهـا در راسـتای ایجـاد امنیـت پایـدار کشـور گـردد و همچنـین تکمیل کننده پدافند عامل خواهد بود که در مجمـوع باعـث خنثـی شـدن و یـا کـاهش آسیبپذیریها، در صورت وقوع تهاجمهای احتمالی خواهد شد.