رویکرد های زیبایی شناسی

سبک دوم-آرت دکو

در ادامه گرایش های خرد ستیز آرت نوو در دوره پهلوی اول، نمونه های بسیاری از معماری این دوره تهران را می توان یافت که سبک آرت دکو طراحی شدند.وارطان هوانسیان معمار برجسته دوره پهلوی اول، نیز برخی از آثار متأخر خود را به این شیوه در تهران طراحی کرده است. (تصویر(17 (حقیر، 1387، (70

نتیجه

در این مقاله ابتدا به تعریف جنبش آرت نوو پرداخته شد، نهضت هنر نویی که ماحصل یک دگرگونی در ساختار اجتماعی، رویکرد های زیبایی شناسی، تاثیر پذیری از هنرهای غیر اروپایی و پاسخی مناسب به زمانه خود است هنرآرت نوو ابتدا در اروپا و با نگاه دقیق و تیز بینانه هنرمندان و معماران اوایل قرن نوزده میلادی به طبیعت و وجود خطوط منحنی درآن و مطالعه و بررسی هنرهای شرقی به ویژه هنرهای اسلامی و ایران الگو برداری از آن ، و استفاده در تزئینات معماری و بناهای ساختمانی خود به بهترین نحو ممکن پرداخته اند.

در ادامه با معرفی سبک های معماری آرت نوو نشان دادیم که سبک های این مکتب ، در ایران خواه به گونه ای تقلیدی و خواه به گونه ای ابداعی تولید شده اند و نمای بسیار قابل توجه ای در معماری شهری را به وجود آورده اند.