ساختار جداول و بخشهای اصلی یک جدول

بخشهای اصلی یک جدول در شکل زیر نشان داده شده است سایر جداول این بخش ساختار جداول جهت سایر را مشخص میسازند. یک نمونه جدول (جدول ۲-۵) در زیر نشان داده شده است:

! Table 5-2. Grain and straw yield in 1993 for 'Jaya' rice under rained conditions at Kerala Agricultural University in India, as easured and as calculated using ceres-Rice v3.0

Grainyield Straw yield Date Measured Calculated Measured Calculated

kg har

8 June 600 sess 15 June 300 312 22 June 2300 2160 29 June 3200 3207

یک جدول با واحدهای متنوع (جدول ۳-۵)، یک جدول با اندازهگیری واقعی و تجزیه  واریانس (جدول ۴-۵) و یک جدول بدون دادههای عددی (جدول ۵-۵) مثالها از مقالات منتشر شده .انتخاب شده اندمعمولاً تمام دادههای یک ستون توسط عنوان ستون شرح  شده اند و واحد آنها در ابتدای ردیف مشخص شده است. وقتی واحد یکسانی برای ستونهای متعددی به کار رود فقط یک بار به کار میرود. ستونها میباشد) عنوان ستون باید نماینده  نوع دادههای آن باشد مثلاً کافی نیست که فقط در بالای عنوان جدول مزرعه  ذرت ذکر گردد و سپس ستونها فقط برحسب ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ داشته باشند و یک ردیف که واحد میلیگرم در هکتار در آن ذکر گردد. و متن که نوع دادهها از ردیفی به ردیف دیگر فرق می کند واحد هریک پس از گذاشتن یک کاما (ویرگول) در پایان ردیف ذکر میگردد (و نه داخل پرانتز). عنوان ستونها در این نوع از جدول اعتبار نشان داده شده را مشخص نمی کند و بعضی دیگر از مسائل از قبیل زمان، مکان و شرائط آزمایشی را روشن می کند.

در جدول شماره ۱-۵ دو نوع یادداشت به همراه جدول ذکر گردیده است که در آنها سطوح معنیدار اماری و اطلاعات کمکی ذکر گردیده است. اغلب به ترتیب جهت بیان تفاوت در سطوح آماری ۰/۰۵ و ۰/۰۱ و ۰/۰۰۱ استفاده می شوند و برای سایر موارد نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند. دیگر سطوح معنی دار آماری توسط اطلاعات کمکی توضیح میشوند عدم تفاوت معنیدار بین دادهها اغلب توسط ns نشان داده می شود و به با یک توضیح نیاز دارد اگر پایین ترین سطح معنی دار بزرگتر از سطوح غیرمعنی دار باشد. مثال:

.و *** به ترتیب تفاوت معنی دار در سطوح ۰/۰۱ و ۰/۰۰۱ میباشند "

در داخل ستون حروف مشابه عدم تفاوت در سطح معنی دار ۰۵/ ۰ بر اساس آزمون ال اس دیب) عکس ها باید اصلی و سیاه و سفید تهیه گردند و فقط در موارد خاصی از عکس های رنگی استفاده شود. بهتر است مداد در پشت عکسها، نام نویسنده و شماره عکس نوشته شود و با .پیکان قسمت بالای عکس مشخص گردد .دو نقطه) و بعد عنوان در زیر نمودار یا منحنی نوشته شود اگر مقاله نوشته شده فاقد یک قسمت جداگانه تحت عنوان بحث است، نتایج باید همزمان بااهداف مورد نظر در آزمایش و یافته های دیگران ارتباط داده شوند.