ساختار میکروسکوپ الکترونی و نوری

میکروسکوپ نوری

شکل شماره 3 تصاویر میکروسکوپ نوری را روی زمینه اصلی و زیر محل خورده شده را نشان میدهد که مبین اختلاف ساختار متالوژیکی و تخریب پرلیت زمینه میباشد .

آزمایشات متالوگرافی روی نمونههای لولـه خـام و کـارکرده دیـگ صـورت گرفتـه کـه مبـین ضـخامت متفاوت لایه رویین Fe 304 دردیگهای مختلف میباشد به نحوی که ضخامت این لایـه در لولـه مونتـاژ نشده از جنس نمونههای دیگ 6 حدود 230 میکرون ودر لولههای مونتاژ شده دیگ 6 با کارکرد حـدود  65000 ساعت 170  میکرون و ضخامت این لایه در لولههای کارکرده دیگ 5 بـا بهـره بـرداری 123000 ساعت حدود 210 میکرون میباشد.

 میکروسکوپ الکترونی

جهت بررسی انهـدام و تخریـب، آزمایـشات میکروسـکوپ الکترونـی و آنـالیز EDX انجـام گردیـد کـه ملاحظه شد باافزایش عمق به سمت زیر رسوب مقدار Na2O از حدود %0.45 تـا حـدود % 1.7 افـزایش یافته است با انجام آنالیز در لایههای زیرین رسوب و داخل ترک میز آن Na2O تـا %2.54 افـزایش یافتـه که تصویر آن به همراه آنالیز درشکل 4 ارائه شده است.