سرانجام تلاش برای ابزارهای پردازش اینترنتی . . .

به طور کلی، اغلب این ابزارها را می توان در مقوله هایی چون مراقبین"، " جستجوگران و تحلیل گران" دسته بندی کرد (بلیک، ۱۹۹۴)، آیچمن" بسیاری از عاملهایی که به عنوان عنکبوت شناسایی می شوند را چنین تعریف کرده است؛ برنامهای که به طور آزاد ساختار وب را جستجو کرده و بر روی مصنوعاتی که با آنها مواجه می شود عملیاتی را انجام می دهد. "آدمواره تشخیصی و آدمواره نرم افزاری سایر اصطلاحاتی هستند که در متون با آنها برخورد میکنیم. آدمواره نرم افزاری، اصطلاحی عام برای اشاره به عامل های نرمافزاری است، درحالی که اصطلاح آدمواره تشخیصی برای اشاره به عامل هایی مورد استفاده قرار گرفته است که می توانند بر روی تعدادی از منابع اطلاعاتی متفاوت جستجو کنند (رواستلر و هاوکینز، ۱۹۹۴). در مقالهٔ میز" (۱۹۹۴)، نقد و بررسی جالبی دربارهٔ تواناییهای عامل هایی از این نوع را میتوان یافت.

این ابزارهای مختلف را می توان "هوشمند" نامید زیرا بعضی از آنها حداقل از توانایی فراگیری محدودی برخوردارند. مثلاً در یک خدمت خبری، این عامل ها می توانند براساس بازخورد بهره گیر در زمینهٔ مدارک انتخابی یا حذف شده، پرونده علایق اطلاعاتی بهره گیر را اصلاح نمایند. می توان چنین اصولی را بر روی عاملهای گزینش سرگرمی ها نیز اعمال کرد.

رسنیک و واریان (۱۹۷۷) مقالاتی را دربارهٔ سیستمهای پیشنهاد دهنده " تالیف کرده اند. این نوع از سیستم ها با پالایش گروهی "سروکار دارند: (مثلاً) در اینترنت، توصیه های افراد را گردآوری نموده و در دسترس هر بهره گیر بالقوهای قرار می دهند. این توصیه ها میتوانند با هر نوع منبعی در وب - حتی پیام های افراد - مرتبط باشند.

تلاش برای ایجاد ابزارهای پردازش اینترنتي بهتر ادامه دارد. برای مثال، سؤالات پرتقاضایاب " که دانشگاه شیکاگو آن را ایجاد کرده است، سیستم سؤال - جوابی است که به فایلهای سؤالات پرتقاضا" که در بسیاری از گروه های خبری وجود دارند وابسته است. در پاسخ به سؤال یک بهره گیر، که می تواند در قالب زبان طبیعی پرسیده شود، سؤالات پر تقاضایاب ابتدا فایلهای سؤالات پرتقاضایی که مرتبط به نظر می رسند را بازیابی کرده وسپس برای یافتن مناسب ترین پاسخ در آنها جستجو می کند. از طریق نوعی تحلیل نحوی،بهترین انطباق ها به دست میآید و با استفاده از پایگاه وردنت ، مترادفات یا اصطلاحات تقریباً مترادف جستجو می شود (هاموند" و دیگران، ۱۹۹۵؛ بارکر، ۱۹۹۷)،

گروههای تحقیقی دیگری بر روی جنبه های مختلف جستجوی اینترنتی کار میکنند. مثلاًدوزای(۱۹۹۷) یک روش جستجوی ابر داده ای را پیشنهاد داده است. در طرح ابتکار کتابخانه رقومی در دانشگاه ایلینویز، درباره روش های جستجو بر روی چندین مخزن اطلاعاتی مجزا ازجمله امکان تغییر خودکار از یک واژگان فنی به واژگان فنی دیگر بررسی می شود (شاتز۱۹۹۶). در بررسی دیگری که در دانشگاه آریزونا انجام شد، دربارهٔ روش مرور گرافیکی (شبیه به نقشه) اینترنت (چن و دیگران، ۱۹۶۶، ۱۹۷۷a) و یک عامل هوشمند تحقیق شده است که براساس سر صفحه های داده شده ای که مرتبط به نظر میرسند سایر سرا صفحه های مشابه را بازیابی میکند (چن و دیگران، ۱۹۷۷b). پازانی" و دیگران (۱۹۹۵) تحقیقی را توصیف کرده اند که در آن یک عامل پالایش و جستجو ایجاد شده است که می تواند از فهرست های پرطرفدار و "فهرستهای بی طرفدار" (مدارکی که بهره گیران آنها را به عنوان مدارک موردعلاقه یا مدارک بی اهمیت انتخاب کرده اند) یاد بگیرد. ایبرتس و حبیبی (۱۹۹۵) مزاياي عامل هایی را توضیح داده اند که بر فن آوری شبکه عصبی وابسته اند؛ آنها همچنین سه سیستم آزمایشی را توصیف کرده اند. شبکه های عصبی توانایی های یادگیری بهتری دارند.