سه حوزه اصلی کاربرد فرآیند فیلتراسیون غشایی در صنایع لبنی

کاربرد فرآيند فيلتراسيون غشايي در صنايع لبني

کاربردهاي فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي را مي توان به سه حوزه اصلي تقسيم نمود:

. صنعت لبنيات

. صنعت نوشيدني

. صنعت گوشت [٣].

که در اين پژوهش کاربردهاي فرآيندهاي غشايي درصنعت لبنيات مورد بررسي قرار گرفته است .

  توليد پنير

امروزه تعدادي از انواع پنير صنعتي ساخته شده در سراسر جهان با استفاده از UF و MF با توجه به دستور العمل هاي خاص که به طور مداوم نتيجهاستفاده از نتايج علم لبنيات مي باشد، بهبود يافته است . تحولات اخير در مورد توليد پنير تازه و تنطيم عطر و طعم پنير و بافت پنير نرم برايپاسخ به خواسته هاي مصرف کنندگان و بهبود کيفيت

به کمک مقاومت مکانيکي غشاء سراميکي و دانش حاصل از اثر تنش برشي بر روي خواص رئولوژيکي̂Hنها، استفاده از اولترافيلتراسيون براي تهيه انواع پنيرکشک شيري مانند Quarg، پنير خامه اي،mascarpone، کاربرد دارد.اساس استفاده از شير اولترافيلتر شده در فرآيند پنيرسازي اين است که پروتئين هاي موجود در آب پنيردر داخل پنير باقي مي مانند و به اين ترتيب راندمان پنيرسازي افزايش مي يابد. بنابراين از پروتئين هاي آب پنير استفاده بهتري مي شود زيرا در روش سنتي حدود ٢٠ درصد از پروتئين هاي شير به صورت ضايعات از دسترس خارج مي شوند.با استفاده از روش ميکروفيلتراسيون مي توان اسپورهاي باکتريهايي نظير کلستريديوم تايروبوتيريکوم را از شير مصرفي براي توليد پنير حذف کرد و از بادکردگي پنير طي فرآيند رسيدن و نگهداري جلوگيري به عمل آورد و از آنجايي که امروزه استفاده از مواد نگهدارنده از طرف مصرفکنندگان چندان مورد پذيرش قرار نمي گيرد، بنابراين با استفاده از اين روش مي توان رضايت مصرفکنندگان را نيز تاميننمود[٢].