شرایط عمومی پیمان های پیمانکار و وضعیت کارکرد پیمانکاران

طبق مفاد ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان های پیمانکاری صورت وضعیت های کارکرد پیمانکاران از زمان دریافت توسط کارفرما بایستی حداکثر ظرفا ده روز رسیدگی ووجوه مربوطه پرداخت گردد.امّا باتوجه به بررسی بعمل آمده زمان متوسط این فرآیند در اکثر موارد به بیش از دوبرابر این زمان تعیین شده نیز می رسد.واین درحالی است که در پاره ای از موارد انجام این فرآیند در کمتر از یک روز هم انجام شده که شائبه ی رفتار سلیقه ای با موضوع و ملاحظه ی رابطه مندی به جای ضابطه مندی را بوجود می آورد.از این رو نیاز به سیستمی نمودن این فرآیند بر اساسی دستورالعمل های موجوداحساس شده است. توضیح اینکه در شرایط عمومی پیمان های EPC این مدت به یک ماه افزایش می یابد که می توان متناسب با مهلت تعیین شده فرآیند رسیدگی طولانی تر شود.

موقعیت مکانی وزمانی وذینفعان پروژه محل تدوین و پیاده سازی روش اجرایی ذکرشده شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان وزمان وقوع سال ۱۳۸۷ می باشد. در نگاه اول بنظر می رسد که ذینفع اصلی دراین پروژه پیمانکاران پروژه های عمرانی شرکت می باشند اما در واقع ذینفع اصلی دولت ودستگاه اجرایی است که با اقدام به موقع ضمن دردست گرفتن ابتکارعمل و جلوگیری از ادعاهای احتمالی پیمانکار به تسریع در انجام فعالیت های پروژه کمک کرده و حصول اهداف پروژه را به جلو انداخته است.

دلایل طرح موضوع همانگونه که می دانیم موضوع تأخیر در انجام پروژه های عمرانی موضوعی متداول و مبتلا به ی اکثر دستگاه های اجرایی کشور می باشد که شرکت برق منطقه ای کرمان نیز از این پدیده مستثنی نبوده است. به منظور بررسی و کنترل این مسئله مدیریت ارشد شرکت تصمیم به آسیب شناسی لازم برای شناسائی تنگناها ومشکلات عامل بروز این تأخیر گرفت.

از جمله دلایل و موضوعات مهمی که از نتایج این آسیب شناسی حاصل گردید تأخیر در پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران بود که با توجه به اینکه این یکی از عواملی است که در صورت وجود اعتبار، یک مسئله ی داخلی قابل کنترل واصلاح می باشد بررسی عوامل این معضل و شناسائی گلوگاه های احتمالی در دستور کار قرار گرفت. لازم به توضیح و تأکید است که همانطور که اشاره شد این روش درشرایطی که اعتبار کافی موجود و تخصیص به موقع داده شده باشد کاربرد دارددر غیراینصورت تطویل زمان پرداخت صورت وضعیت و تأخیرات ناشی از آن ازید دستگاه خارج است.