شناختی دقیق از آمیخته بازاریابی سبز

آمیخته بازاریابی سبز :

آمیخته بازاریابی سبز شامل : محصول سبز ، قیمت سبز ، تبلغ سبز و توزیع سبز میباشد (کامنیو1 ، 2004 ، ص ( 5

محصول سبز :

اصطلاح سبز هنگامی به یک محصول اطلاق می شود که عملکرد زیست محیطی و اجتماعی آن در تولید ، استفاده و دفع در مقایسه با سایر کالاهاي رقیب به طرز قابل توجهی بهبود یافته باشد . به عبارت دیگر محصول سبز، محصولی است که به محیط زیست زیان نرسانده و همچنین حاوي عناصري است که به طور بالقوه براي محیط زیست مضر نیستند ( براین ; کرف ; کریشنان 2 ،2011 ، ص .(2

قیمت سبز :

قیمت یک عامل کلیدي و مهم آمیخته بازاریابی سبز است. اکثر مصرفکنندگا ن تنها در صورتی حاضر به پرداخت قیمت بالاتر هستند که ارزش افزوده محصو ل را دریابند. این ارزش ممکن است در بهبود عملکرد، کارایی، طراحی، جاذبه بصري یا مزه آن باشد ؛ ویا حتی به دلیل ویژگیهاي دیگر محصول سبز از جمله عمر طولانیتر و بیضرر بودن باشد ، اما توجه به این نکته ضروري است که قیمت سبز باید منطقی و رقابتی باشد(رمضانیان و همکارانش ,1389, ص.(85

 تبلیغ سبز :

تبلیغ سبز به معناي انتقال اطلاعات زیست محیطی واقعی به مصرفکنندگانی است که با فعالیتهاي شرکت ارتباط دارنداست (رمضانیان و همکارانش , ,1389 ص .(85

 توزیع سبز :

توزیع سبز ، توزیع منطبق با معیارهاي سبز میباشد . توزیع، تأثیرات زیست محیطی محصولات را افزایش می-دهد و به همین علت براي برآورده نمودن مطالبات زیست محیطیدائماً مورد بررسی قرار میگیرد (رمضانیان و همکارانش , ,1389 ص .( 85