شناختی کلی از مدارک اختراع

مدارک اختراع از سه قسمت مشخصات فنی، پروانه اختراع و اجازه نامه مخترع تشکیل می شوند. در مدرک اختراع ماهیت اختراع و زمینه کاربرد آن تشرح شده است و راه حل هائی برای مسائلی احتمالی که ممکن است پیش آید ارائه شده است. در همین مدرک است که جنبههای فیزیکی بخش های مختلف دستگاه اختراع شده توصیف می شود. پروانه های اختراع بسیار فراوانند.

نخستین پروانه لختراع در ۱۹4۹ در انگلستان اعطا شد. و از نیمه قرن هفدهم به بعد اعطای پروانه اختراع معمول بوده است. نشریات ادواری که بوسیله اداره ثبت اختراعات منتشر می شوند نیز جزو مدارک اختراعات بشمار میآیند. این نشریات، شامل بولتن اختراعات، راهنمای ردهبندی آنها و نوشتههای دیگری است که درباره پروانه ها و حق مخترع اطلاعی به دست می دهند. اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات همچنین در تعدادی از فهرستها و خلاصه ها مشاهده می شوند.

نسخه هایی از امتیازهای ثبت انگلیسی در کتابخانه های انگلستان در دسترس میباشد. نشریاتی که پروانه اختراعات را به چاپ می رسانند منبع مهم اطلاعات علمی و فنی بشمار می آیند و به انسان امکان می دهند که تاریخ هر اکتشاف یا اختراعی را ردیابی کند و از وضع و مسیر پیشرفت هر رشته علمی یا فنی تصویری واضح در ذهن داشته باشد. از طریق پروانه ها میتوان سطوح تکنولوژیک هر کشور را مقایسه و ارزیابی کرد و امکان ماشینی کردن و خودکار کردن فرآیندهای مختلف تولید را بررسی نمود. آگاهی به موقع از پروانه مانع از آن می شود که اختراعی تکرار شود یا تحقیقی که قبلا انجام شده .

دوباره به عمل آید مجلات و روزنامه های تجارتی: در انواع مشخصی از تحقیقات، مخصوصاً در مورد اطلاعات تکنولوژیکی، مجلات تجارتی و روزنامه ها می توانند منابع اطلاعاتی مهمی باشند. در کشور انگلستان، تعدادی از کتابخانه ها، نسخه هایی از مجلات را نگهداری کرده و بنابر این، تعدادی از نسخه های آنها موجود نیست و ممکن است به صورت انفرادی نگهداری شوند. به همین دلیل این اطلاعات اغلب به راحتی در اختیار محققین نیست و باید به کتابخانه های تخصصی مراجعه شود. تعداد زیادی از روزنامه های بینالمللی در انگلستان در فهرست سرویس های اقتصادی در دسترس Sunday Times, the Times 3 - دارای مطالبی NEWSPLAN وجود دارند، به طور مثال ... می باشد. میکروفیلم یا میکروفیشی دارای کپی هایی هستند که مهمترین روزنامه هایی که معمولاً به راحتی در دسترس نمی باشند را در دسترس قرار می دهد. متن تعدادی از روزنامه ها دارای مطالب قابل دسترس در مورد ماشین میباشد.