شناخت بخش های عمده اداری ، فنی و خدمات اطلاع رسانی

برای اطلاع بیشتر، طرح خلاصه شده ای از این رده بندی ارائه میگردد. در کتابخانه  کنگره  امریکا، کتابها طبق نظام رده بندی کتابخانه  کنگره که جدول کلی آن از نظر خواهد گذشت ردهبندی و در قفسه ها چیده می شوند. این نظام همه  دانشها و معارف بشری را به ۲۱ رده تقسیم کرده است. هر رده با یکی از حروف الفبا مشخص می شود. ردههای اصلی به رده های فرعی تقسیم می شوند که با دو حرف نشان داده شدهاند.

سرگذشتنامه: شرح حال هر فرد در زمینه  تخصصی شخصی مورد نظر رده بندی می شود. مثلاً آلبرت انیشتاین در رده فیزیک و ۸ الف / ۱۶/OC» قرار میگیرد. سرگذشتنامه های عمومی در «CT) رده بندی می شوند شماره  کامل بازیابی هر کتاب با مراجعه به برگه دان معلوم می شود. رده هایی که با علامت ستاره (*) مشخص شده اند گسترشهایی است که مرکز خدمات کتابداری پیشنهاد کرده است.

پرسشهای احتمالی 

۱. شماره راهنمای کتاب شامل چند قسمت است ؟

۲. روشهای معمول طبقه بندی کتاب در ایران کدام است ؟ به اختصار بیان کنید.

۳. در گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه، رجوع به برگه دان چه امتیازی دارد؟

۴. نشانه  مؤلف و نشانه  اثر چه تأثیری در بازیابی اطلاعات دارند؟

هر کتابخانه که برای ارائه خدمات به مراجعه کنندگانش به وجود می آید به گزینش، گردآوری، سازماندهی و بازیابی منابع مطالعه بدون درنظر گرفتن شکل آن، اقدام میکند و از نظر تشکیلات سازمانی و وظایف، از بخشهای عمده  اداری، فنی و خدمات اطلاع رسانی تشکیل می شود بخشهای خدمات فنی به این شرح است:

بخش گزینش و گردآوری منابع

بخش فهرستنویسی،

رده بندی و نمایه سازی

بخش مرجع

بخشی امانت و پیگیری