شناخت تعریف منطقه گرایی

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

تعریف منطقه گرایی

آنچه درلغت نامه ها در معنای واژه منطقه آورده شده ، چنین است : ” بخشی از کره زمین که مختصات مخصوص به خود را دارد . “

(لغت نامه دهخدا ) اما در حقیقت این واژه ، تعریف مبهمی دارد و ممکن است به توزیع نژادی و قومی گروه ها ، ترکیب های متعارف جغرافیایی و اقلیمی و یا به محدوده های سیاسی رجوع کند . با این تعاریف ، این تصور کـه میـان منطقـه و ملـت و بـین منطقـه و مذهب نسبت مستقیمی وجود دارد به ندرت مد نظر قرار می گیرد . ( شایان کامل نیا ، ( ۱۳۸۷

واژه منطقه گرایی از اواخر قرن هجدهم ، به یکی از نظریه های اصلی نقد معماری تبدیل گشت . بر طبق این دیدگاه ، معماری بایـد بر اساس فعالیت های ناحیه ای ویژه که بر اقلیم ، جغرافیا ، مصالح و سنت های فرهنگی بومی بنا شـده انـد ، شـکل گیـرد . قـوانین  منطقه گرایی بر اساس یک مدل اجتماعی ایده آل – که احتمالا ” مدل اصلی ” نامیده می شود ، پایه گذاری شده است . بر اسـاس این مدل ، تمام جوامع دارای یک هسته ، یا جوهره اند که باید شناسایی و نگهداری شوند . یک جنبه از ایـن جـوهره بـه جغرافیـای محلی ، اقلیم و سنت بر می گردد که شامل به کارگیری و تغییر شکل فرم های محلی و مصالح ” طبیعی ” است . چنـین جنبـه ای اغلب در ارتباط با معماری است . منطقه گرایی در اواخر قرن هجدهم ، دقیقا همان زمانی که پدیده هـا در معـرض خطـر و انقـراض بودند ، شکل گرفت . ( ۱۴۷ ، ۲۰۰۷ ، (Colquhoun

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد