شناخت نام های خاص و اندازه های انواع کتاب

 پیشگفتار

-آنچه پس از صفحه  عنوان و پیش از فهرست کتاب، به عنوان توضیح نویسنده و پدیدآورنده یا ناشر آورده می شود و علت و هدف تألیف کتاب و اطلاعاتی را که خوانندگان باید بدانند و مقایسه  آن با آثار مشابه و مراحل تدوین و سپاس از یاری کنندگان در تدوین را داراست. گاهی مقدمه و پیشگفتار به هم خلط می شود. در صورتی که در مقدمه، بیشتر درباره  اصل کتاب و موضوعات آن و بیان آنچه درک محتوای کتاب را آسان می کند، سخن گفته میشود و چه بسا اهمیت زیادی داشته باشد و به عنوان فصل نخست کتاب به حساب آید. به مقدمه، گاهی «درآمد»،

(دیباچه»، (سرآغاز» ( مداخل) هم گفته می شود.انواع  اندازه های کتاب اندازه هایی که نامهای خاصں دارد از این قرار است: خشتی (مربع، به صورت کوچک به اندازه  کاشی، یا بزرگ به اندازه  موزاییک) (16.5×12) ー جانمازی (۸ × ۱۲ سانتیمتر) پالتویی (۱۲ ×۲۰ سانتیمتر) زاقعی (۱۴ × ۲۲ سانتیمتر) وزیری (۱۶ × ۲۳ سانتیمتر) رحلی (۲۲×۲۵ سانتیمتر) روزنامه ای (۳۴×۵۸ سانتیمتر) بی اضی (کتابهای که از جهت عرضی، باز می شود.)

«برو شورا: برگی کوچک از کاغذ تا شده، دو یا چهار صفحه و گاهی هم بیشتر، که رو و پشت آن مطالبی اغلب تبلیغی چاپ میشود، حالت دوخته یا جلد شده ندارد.

«کتاب مصور»: کتابی است که تمام یا اغلب آن تصویر است و تصاویر، بیش از متن کتاب است.

«بدل»: به نسخهای از کتاب گفته میشود که معمولاً اوراق آن سفید است، اما به اندازه  کتاب، برش خورده است، تا حجم واقعی کتابی را که باید چاپ شود نشان دهد. گاهی نیز قطعه ای از چوب یا مقوا به شکل کتاب ساخته می شود و به جای کتاب خارج شده از ردیف معمول در قفسه ها می گذارند تا جای واقعی آن را مشخص کند.