شیوه طبقه بندی کتابخانه کنگره

 طبقه بندی کتابخانه  کنگره

این طبقه بندی در کتابخانه های ایران و در کتابخانه های معتبر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد و مانند طبقه بندی دهدهی دیویی دارای تقسیمات کلی و فرعی است. رده های کلی براساس حروف الفبا و رده های فرعی با اضافه کردن یک حرف دیگر، و تقسیمات جزئی با اضافه کردن اعداد تا ۴ رقم مشخص می شود.

مثلاً) O به طور کلی برای علوم و OC برای فیزیک در نظر گرفته شده است که با اضافه کردن ارقام ه ۷۷ به آن، فیزیک اتمی ( ۷۷۵) Ocرا از الکتریسیته و مغناطیسی که ۱ ه ۵ (۱ ه ۵ OCاست جدا میکند.

همچنانکه در طبقه بندی دیویی گفته شد در این طبقه بندی نیز فهرست نویس محتوای کتاب را به دقت بررسی، و موضوع آن را با توجه به اطلاعات فنی خود و با مراجعه به فهرست سر عنوانهای موضوعی فارسی (Library of congress :برای کتب فارسی و سرعنوانهای موضوعی کنگرہ )Heading اubleCلا برای کتب خارجی، تعیین و مشخص میکند و سپس به مجموعه  کتاب : Library Of Congress Classification که در چندین جلد و به ترتیب طبقات اصلی کنگره تنظیم شده است مراجعه می کند و پس از ملاحظه  موضوعات مختلف در این کتاب، شماره  مربوط به آن موضوع را و نیز نشانه  مؤلف را به همان طریقی که در روش ردهبندی دیویی گذشت به دست می آورد با این تفاوت که متن مورد استفاده دراین روش، نشانه  مؤلف از انتشارات کتابخانه ملی ایران، ۱۳۶۳ میباشد. نشانه  مؤلف و نشانه  اثر در این طبقه بندی به منظور تأمین تدابیری به کار میرود که به طور کلی هر اثر را از اثر دیگری که در همان موضوع نوشته شده متمایز میگرداند به گونه ای که با استفاده از این روش کتابهای هم موضوع یک نویسنده و وضعیت نشر آنها کاملاً تمیز داده میشود.