ضرورت تلفیق فرایند تولید و اجرای برنامه درسی

حل مسأله و ایجاد نگرشهاي مثبت در مدارس براي دانشآموزان.

* ضرورت تلفیق فرایند تولید و اجراي برنامه درسی

فرایند برنامه ریزي درسی نباید به تهیه برنامه ختم شود. بلکه باید مرحله اجرا را نیز شامل شود

(فیوضات یحیی1380ورئیس دانا فرخ لقا .(1370 بنا براین در برنامه درسی، نقطه تلاقی نظر و عمل »آموزش« است. براي این کار ابتدا لازم است نقشه اجراي برنامه تهیه شود و سپس آن نقشه باید با مهارت به عمل درآید. برنامه درسی تا زمانی که به اجرا در نیامده است و تنها به صورت طرحی از مجموعه فرصتهاي یادگیري در دست است، در واقع تنها یک امکان است.

اما به هنگام آموزش است که یادگیرندگان با فرصت هاي یادگیري مواجه میشوند. در واقع، تدریس یا آموزش همان اجراي برنامه درسی است. برنامه درسی و تدریس لازم و ملزوم یکدیگرند و هر یک بدون دیگري بیمعناست (حبیبیپور مجید .(1384 به نظر میرسد یکی از آسیبپذیرترین نقاط نظام برنامه درسی ایران همین نقطه تلاقی میان نظر و عمل است که عمل بازتولید اهداف آموزشی و تحول راه و روش هاي تحقق هدف ها را مختل میسازد.