ضوابط اندازه حاشیه پایین نامه

 - در مواردی که متن نامه ( بزرگ و کوچک) به طور استثنایی در حدود یک صفحه باشد، ولی آخرین سطر مشخصات امضاکننده و یا آخرین سطرگیرندگان رونوشت

- ان از فاصله ۱۵ میلی متری -حاشیه پایین صفحه تجاوز کند، ماشین نویس می تواند یک یا دو سطر از متن نامه را به صفحه دوم (پشت کاغذ) منتقل کرده و سپس

- صبر مشخصات امضاکننده و یا گیرندگان رونوشت نامه را در زیر آن و بر طبق ضوابط مربوط ماشین کند.

- فواصلی مربوط به صفحه دوم و صفحات بعد:

(۱) - حاشیهٔ بالا: در صفحات دارای سرلوحه، دنباله متن نامه با ۳ فاصلهٔ عمودی ماشین

(1) تحریر از آخرین سطر سرلوحه شروع می شود و در صفحاتی که در آن سرلوحه چاپ نشده است (پشت کاغذ)، دنبالهٔ متن نامه با ۳ فاصله عمودی ماشین تحریر از لبهٔ بالای کاغذ شروع می شود

(۲) - حاشیهٔ پایین: فاصله آخرین سطر در صفحات دوم به بعد نسبت به لبه پایین کاغذ ۱۵ میلیمتر است. در کاغذهایی که پایین آن آدرس وزارتخانه یا مؤسسه مربوط چاپ شده است، این حاشیه نسبت به نخستین سطر شروع آدرس در نظر گرفته می شود.

(۳) - حاشیه سمت راست و چپ: فواصل مربوط به شروع بند (پاراگراف) و سطر نامه یا گزارش از لبه سمت راست کاغذ و فاصله انتهای کلیه سطرها از لبه سمت چپ کاغذ و همچنین فواصل مربوط به مشخصات امضاکنندهٔ نامه و گیرندگان رونوشت در پشت کاغذ و صفحات بعد عیناً همان فواصل تعیین شده برای صفحه نخست نامه میباشد.

یادآوری (۱): چگونگی ماشین کردن نامه در پشت کاغذ باید از بالا به پایین و در همان جهت روی کاغذ باشد.

یادآوری (۲): چون اندازهٔ فواصل افقی ماشین تحریرهای مختلف یکسان نیست، ضابطهٔ اصلی گفته شده در مورد رعایت فواصل مختلف در این فصل، اندازههای داده شده به میلیمتر میباشد و ماشین نویسی باید تعداد حرکات افقی ماشین تحریر خود را بر حسب مورد با این اندازه ها تطبیق دهد و جدول بندی ماشین خود را بر اساس آن تنظیم کند.

یادآوری  (3) : ماشین نويس موظف است در منتها اليه گوشهٔ چپ نامه، حرف اول نام سپس با یک علامت ممیز (/) حرف نخست نام خانوادگی خود را ماشین کند.

چنانچه حرف نخست نام و نام خانوادگی دو یا چند ماشین نویس با یکدیگر مشابهباشند، برای تشخیص هویت می توان علاوه بر حرف نخست نام خانوادگی، از حرف دوم