ضوابط نوشتن چکیده در مرکز خدمات چکیده نویسی

ضوابط  نوشتن چکیده در مرکز خدمات چکیده نویسی :

 در یک مرکز خدمات چکیده نویسی، احتمالاً برای مواردی چون هجی کردن". نقطه گذاری و بزرگ نویسی قواعدی وضع می شود. بیشتر این قواعد سلیقه شخصی است و ارائه نمونه های از آنها ضرورتی ندارد بهتر است برای کمک به کار چکیده نویس، به ویژه در برنامه های آموزشی، کار برگه هایی تهیه شود تا به چکیده نویس کمک کنند که در یک مدرک چه اطلاعاتی را جستجو نماید. یک کاربرگهٔ چکیده نویسی باید این سرعنوان ها را دربر داشته باشد:

نوع و هدف (نوع تحقیقی، مثل تحقیق تجربی، نظری، نقد و بررسی، پایه یا کاربردی، هدف: گزارهای : . .)درباره مشکل، تعریفی از آنچه که واقعاً در دست بررسی است

ساختار تجربی یا الگوی نظری (ویژگی های چشمگیر، فرضیاتی که باید اثبات شوند، نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقيق. این تحقیقی - چه تجربی و چه تحلیلی - با تحقیقات قبلی چه } | تفاوت هایی دارد؟

شرایط مورد بررسی (شاخص هایی که تفاوت دارد، فواصل طبقاتی، کنترل های اعمال شده) . فرآیند کار (فنون جدیدی که مورد استفاده قرار گرفته است، تبدیلاتی که مورد استفاده قرار گرفته یا با ایجاد شده است، روش دستیابی به نتایج فرضیات (فرضیات اصلی و فرعی کدام ها؛ هستند وآیا آن هااستاندارد شده اند)

استنتاجات اصلی (استنتاجات اصلی نویسنده، سایر نتایجی که از داده های حاصل به دست آمده اند، (نتایج منفی یا اهمیت)

استنتاجات ثانوی (نکات فرعی، یا نکاتی که در حوزیهای پیرامونی تحقیقی قرار دارند و درصورت ادیر مناسب تشخیص داده شدن، ممکن بود گزارش شوند. تفاسیر، عوامل واسط و برآوردهایی که  قابل ارائه هستند. پیوندهای نظری غیردقیق و سؤالات حدسی مناسب نیستند).

اهمیت یا کاربرد (اهمیت و صلاحيتي تحقیق انجام شده)

اهمیت تحقیق انجام شدهمحدودیت ها و کمبودها (آیا فرضیه ها به اندازه کافی محدود هستند؟ یا، الگوی نظری از : درخواست های عینی و ممکن گرفته شده است؟ آیادر فنون مورد استفاده جریان کار مشخص شده - است. از طریق روش ها، محدودیت هایی نتایج تحمیل شده است؟

چه -حدی از پیچیدگی - اعمال شده است؟ آیا داده ها، به ویژه دررابطه با خطاهای احتمالی، به خوبی تجزیه و تحلیل شده اند پیشنهادات مهم (خطاهای اساسی ممکن، و بزرگی و اهمیت خطاها. انتشار قبلی و احتمالی این اطلاعات، آیا تحقیقات مشابهی وجود دارد و جایگاه این تحقیق در متون مربوط چگونه است؟ چه ویژگی های خاصی در تحقیق وجود دارد که درخور ستایش است؟ آیا تفسیر نتایج منطقی است؟