علامت نقل و کاربرد آن در نگارش زبان فارسی

علامت نقل و کاربرد آن در نگارش زبان فارسی

علامت نقل

این علامت را آغازانجام آنچه .3 25% دیگران بعنوانشا مدرك در نو شته ای آماده گذار مثل  ورده می شود " می راند ، مثال پاراسلو میں را مؤسس شیمی طب داز اند . سحران حود وی در این هموارد چنان است : « بسیاری از مردم کیمیا را عبارت از ساختن طلا و نقره دانسته اند

عبارت نقل شله مفصل مشتمل :بر چندین فقره باشد

علامت را در اغاز و انجام همه فقره ها قرار می دهند . در کلمات و نقطه گذاری اصلی عبارات نقل شده نباید تغییری داده شود.

بارات نقل شده نبای میری داده شود

کلمهٔ نامأنوسی را که با تعریف آن همراه است میان علامتهای نقل می گذارند

مثال : « حاشیه » نوشته ای است که در پایین صفحه برای توضیح مطالب متن می آید.

کلمات و یا مجموعه کلمات عامیانه یا مسخره آمیز یا غیر مأنوس را نیز با " علامت نقل جدا می کنند : مثال : با لوله کشی شدن تهران دیگر لطف تعبیر « لوله . " . کشی » برای نمایاندن کارهای واهی از میان رفته است

د کو گیتوار کوسوبه دکارت پایه دستگاه فلسفی اوست ...آن «جاهل» افروخته شده و به جان « جگر » خود سوکند یاد کرد که و نیز کلماتی را برای جلب توجه نسبت به آنها میان دو علامت نقل می گذار ند،.مثال : مفاهیم « خوب" و « بد » جملهٔ « آزادی ضمیر > آنچه من گفتم «و» بود تهديه ترجمهٔ کلمات یا جمله هاى خارجی را که در متن نوشته می آید میان علامات نقل قرار دهید، مثال : 

« اصول نجوم » را انتشار داد ارجاع ده مدارك. ، فصول کتاب وعنوان سخنرانی ہا مقالات مجالات مواد لغات و دایرة المعارف رادر علامات نقل میگذارند * مثال به ای ترجمهٔ تاریخ تمدن ویل دورانت ، ج ۲ : مشرق زمین، گاهواره تمدن ، فصل»  . 3 اسکندر تا اورنگزیت رجوع شود به مقالات « اسلام » « جزیرة العرب ، » و « شیعه » در دایرة . . . . المعارف اسلام موضوع سخنرانی عبارت بود از «چین : گذشته ، حال ، و آیندهٔ آن . »