عناصر مهم در تهیه و تدوین کتابشناسی و بازیابی اطلاعات

*. فهرستگان، کتابخانه ها معمولاً فهرست مجموعه  کتابخانه خود را به صورت برگهای برای استفاده مراجعه کنندگان در برگه دان به ترتیب الفبایی تنطیم و نگهداری می کنند. کتابخانه ای نیز ممکن است فهرست قسمتی یا تمامی مجموعه خود را چاپ و تکثیرکند. مجموعه چند فهرست کتابخانه را در یک نظم معین و واحد، فهرستگان مینامند و از طریق آن همه افراد، از محل کتاب یا پارهای از مواد موجود در کتابخانه ها آگاه میشوند. روی هر یک از برگه های فهرستگان، اطلاعات کتابشناسی لازم و رمز مخصوص کتابخانه  مربوطه را میآورند. فهرستگان، گاهی نیز به صورت کتاب منتشر می شود و زمینه  مطلوبی برای آگاهی از آثار مربوط به یک نویسنده و منابع مکتوب در هر موضوع است.

عناصر مهم در تهیه و تدوین کتابشناسی و بازیابی اطلاعات

۱. نام مؤلف

2-عنوان کتاب

۳. محل انتشار، نام ناشر و تاریخ نشر

۴. تعداد صفحات، جلد، قطع، تصاویر و نمودار

۵. محل وجود نسخه و نسخه های دیگر

۶. چند جمله یادداشت درباره کتاب و جز آن

* زندگینامه ها

زندگینامه ها، معمولاً مطالبی از شرح زندگی، تحصیلات و آثار و آدرس اشخاص مشهور و یا متخصصان یک علم با یک فن ارائه می کنند. و به حسب روش تدوینی که در عرضه  اطلاعات دارند به صورت زندگینامه های عمومی، موضوعی و اختصاصی (شخصی) منتشر می شوند.

زندگینامه  عمومی در بردارنده  شرح زندگی مشاهیر دنیا، صرفنظر از جهات تخصصی و حرفه  آنان است مانند تاریخ رجال ایران اثر مهدی بامداد که مشتمل بر رجال قرون ۱۲، ۱۳ و ۱۴ هجری است، یا فهرست مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی خانبابا مشار یا WhO is WhO که حاوی زندگینامه های مشاهیر مشهور است.

زندگینامههای موضوعی، حاوی شرح احوال دانشمندان و متخصصان معروف در یک رشته خاص است. مثل چهره های آشنا، دایرةالمعارف رجال فرهنگ و هنر،زندگینامه های شخصی حاوی شرح حال فرد یا شخصیتی به قلم او یا به قلم دیگران است مثل شرح حال گاندی یا احوال بتهوون به قلم آنها یا منم تیمور جھانگشابه قلم تیمور۔