عوامل تولید خطا در تخمین فرکانس پایه ای صداهای ناهنجار

محاسبه فرکانس پایهاي در سیگنالهاي صوتی آسیب دیده توسط عواملی چون اعوجاج بوجود آمده در دامنه و فرکانس نوسان سیگنال از یک دوره به دورهاي دیگر و یا تغییرات بیش از حد مشاهده شده در آنها ناشی از نحوة عملکرد متغیر حنجره حتی در فواصل زمانی کوتاه با مشکلات عدیدهاي روبروست.

عوامل تولید خطا در تخمین فرکانس پایهاي صداهاي ناهنجار را میتوان به 4 طبقه اصلی تقسیم بندي نمود

– 1 تغییرات قابل توجه مشاهده شده در دامنه و فرکانس اصلی نوسانات سیگنال از سیکلی به سیکل دیگر

- 2  حضور اجزاء شامل زیرهارمونیکها

- 3  حضور عناصر غیر متناوب با شدت بالا

- 4 اثر به جاي مانده از ساختارآسـیب دیـدة حنجـره کـه بیانگر رفتاردینامیک اجزاء سیستم تولید گفتار میباشد.

بازسازي رفتار حنجره فیلترینگ معکوس لب و مجراي صوتی

یکی از رویه هاي معمول در استخراج رفتار دینامیک تارهاي صوتی استفاده از روش فیلترینگ معکوس می باشد.اولین گام در اجراي این رویه جبرانسازي و حذف اثر فیلترهاي مدل کنندة لب و همچنین مجراي صوتی از روي سیگنال گفتار به منظور دستیابی به پروفایل سرعت جریان هواي عبوري از بین تارهاي صوتی است.