عوامل درونی برای شروع فعالیت های سبز

عوامل درونی زیادي وجود دارند که بر شرکتها فشار میآورند تا فعالیتهاي سبز را به اجرا بگذارند که به برخی از آنها اشاره میشود (دعایی; فتحی ، . ( 1385

اولین دلیل و یا به عبارت دیگر مهمترین دلیل، عامل هزینه است. بدین معنی که سبز بودن میتواند به کارآیی بیشتر منافع و صرفه جوییهاي مالی منجر شود. یعنی اینکه از ورودي کمتري استفاده میشود و بنابراین زباله کمتر خواهد بود و آلودگی کاهش خواهد یافت.

دومین عامل درونی، فلسفه شرکت است. زمانی که شرکتها به اهداف محیطی همانند دیگر اهداف شرکت اهمیت میدهند و مسائل محیطی را در فلسفه شرکت می گنجانند، بحث سبز بودن با استراتژيهاي شرکت گره میخورد و سپس آن را با فعالیتهاي تاکتیکیاش در هم می آمیزد.

سومین عامل درونی، ایجاد موضع رقابتی در بازار است. شرکتهایی که مسائل محیطی را در فرایندهاي بازاریابی و تولید محصول در نظر دارند نسبت به رقبا موضع رقابتی براي خود ایجاد میکنند. پس میتوان گفت رعایت اصول بازاریابی سبز باعث می شود که مصرفکنندگان دید بهتري نسبت به شرکت داشته باشند .

مصرف کنندگان سبز:

ظهور مصرفگرایی سبز و مصرف اخلاقی در اواسط دهه 1990 بود (ماهش واري1 ، . (2014 مصرفکنندگان سبز افرادي هستند که داراي یک آگاهی عمیق از محیط زیست هستند ( السالیمه2 ، 2013، ص(637 و خیلی در مورد محیط طبیعی نگرانند و خرید و رفتارهاي مصرفییشان را به منظور حمایت از محیط از طریق خرید محصولاتی که از نظر محیطی سالماند اصلاح میکنند(زرین جوي الوار، 1390، ص. ( 51

مصرف کننده سبز به عنوان مصرفکننده آگاه و علاقمند به مسائل زیست محیطی تعریف شده است (مجله مدیریت کسب و کار بین المللی ،.(2011 مصرف اخلاقی اشاره به رفتار خریدار که نشان دهنده نگرانی از مشکلاتی که از معاملات جهانی غیر اخلاقی و غیر عادلانه، از جمله کودکان و نقض حقوق بشر و... دارد استکارگ (ماهش واري ، .(2014