فصل بندی پیشنهادی پایان نامه های رشته معماری

فصل بندی پیشنهادی پایان نامه های رشته معماری:

فصل اول:

مقدمه عنوان تحقیق، مقدمه یا سابقه مساله، اهمیت یا ضرورت موضوع، اهداف تحقیق، سوالات یا فرضیات تحقیق، تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی تحقیق.

فصل دوم:

بررسی منابع علمی مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری و چه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور، پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها میپردازد و تفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان میکند (در بعضی موارد که سابقه تحقیقاتی مفصل نیست میتوان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چارچوب ادارکی استفاده کرد)

فصل سوم:

روشس تحقیق تجزیه و تحلیل سایت یا حوزه مورد نظر برای طراحی، ابعاد و مساحت سایت، دلایل انتخاب روش و نحوه انجام تحقیق و ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات (از قبیل مشاهله، مصاحبه افراد و کارشناسان، مراجعه به اسناد مدارکی استفاده ابزارها وسایلی نظیر دوربینهای نقشه برداری و..)

فصل چهارم: تحلیل و ارزشیابی یافته های تحقیق

اصول، ضوابط و معیارهایی که از طریق این مطالعه به دست آمده است؛ داده ها و سرانه ها یا شاخص های استانداردی که یا تنها از طریق این مطالعه حاصل شده است، یا اینکه از مطالعات قبلی به دست آمده اما برای این مطالعه و طراحی ویژه آن، کاربرد آنها ضرورت دارد. در اینجا ممکن است محقق با ارزیابی و نقد یافته های تحقیقات قبلی، یافته های جدیدی را مثلا در مورد سرانه ها یا استانداردها بیان کند.

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه طرح

در این قسمت محقق باید چکیده یافته های به دست آمده و مطالعه و پژوهشی خود را به صورت عملی و در قالب طرح پیشنهادی همراه با استدلال و توضیحات کافی ارائه کند.این فصل در حقیقت بازده علمی کار محق در رشته معماری است.

پایان نامه های "مطالعه  گزارشی مورد (Case Study / Report) ویژه رشته های پزشکی و دندان پزشکی)

 در رشته های پزشکی ،و رشته هایی که از نظر موضوع ومسائل مورد بررسی  همانندی هایی با آنها دارند علاوه بر پایان نامه هایی که بر پژوهش های تجربی، نیمه تجربی، جمعیت شناسی و همه گیر شناسی استوار است نوعی از پایان نامه که گزارش مورد نامیده می شود نیز معمول است. در مطالعات گزارش مورد پژوهشگر به بررسی مواردی از یک بیماری یا ناهنجاری خاص پرداخته و با آگاهی از مسایل نظری مربوط به آن ناهنجاری یا بیماری و با اطلاع از تازه ترین پژوهش ها و گزارشها در این زمینه، به تعقیب مراحل درمانی و مراقبتی آنها میپردازد و در صورت لزوم روشهای مختلف درمان آن عارضه ها را آزموده و با هم مقایسه می کند.

برای فصل بندی پایان نامه های گزارش مورد میتوان از این الگو استفاده کرد:

فصل اول: مقدمه

 مقدمه، طرح بیان مساله، اهمیت یا ضرورت مطالعه درباره بیماری یا ناهنجاری مورد نظر، زیان های انسانی و اجتماعی ناشی از این بیماری یا ناهنجاری، نتایج احتمالا جدیدی که از این مطالعه به دست خواهد آمد.

فصل دوم:

بررسی منابع علمی تعریف علمی و دقیق عارضه؛ شیوع و همه گیر شناسی عارضه؛ روش های تشخیص عارضه (بالینی، پرتونگارانه، آزمایشگاهی)؛ درمان و مراقبت از عارضه با تاکید بر آخرین و تازه ترین پژوهشها و گزارش های ارائه شده در داخل و خارج از کشور (در پایان نامه های گزارش مورد بررسی دقیق و کامل منابع اعم از کتابها و مقالات ضروری است).

فصل سوم:

روش تحقیق بیان روش دستیابی به بیماران مورد نظر و چگونگی جمع آوری و ثبت اطلاعات لازم از هر بیمار (ترتیب زمانی ملاقات بیماران، محل هایی که در آنها با بیماران ملاقات صورت گرفته است، محدوده زمانی مطالعه، ابزارها و وسایلی که در مطالعه به کار گرفته شده است از قبیل: دوربین عکاسی، کلیشههای پرتونگاری، پرونده های بیماران، برگه های آزمایشهای لابراتواری و...).

فصل چهارم:

یافته های تحقیق گزارش مورد مطالعه شده عارضه همراه با شکل ها، تصاویر و دیگر مدارک لازم از کلیه مراحل معاینه، تشخیصی، درمان و مراقبت (Follow up) توام با تشریح و توضیح کامل برای هر مرحله (به تفکیک برای هر مورد).

تذکر: تعداد مورد لازم برای مطالعه، در بیماری ها و ناهنجاری های مختلف یکسان نیست و بسته به میزان شیوع عارضه فرق خواهد کرد. تشخیص این امر و تصمیم گیری نهایی درباره آن به عهده شورای گروه است. اما در مجموع چنانچه عارضه خیلی نادر نباشد بررسی حداقل ۱۰ مورد از یک عارضه برای پژوهشگر ضروری است.

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

جمع بندی و بحث پیرامون عارضه مورد مطالعه با توجه به یافته ها و نتایج به دست آمده؛ تحلیل روش های مخلتف تشخیصی، درمان و مراقبت از عارضه (در صورت وجود) و ارائه پیشنهاد برای بررسیهای لازم بالینی، آزمایشگاهی و نیز مطالعات آماری جهت پژوهش های بعدی؛ بیان محدودیت هایی که پژوهشگر در دستیابی و جمع آوری اطلاعات از بیماران با آنها مواجه بوده است.