قابلیت اعتماد مردم به رسانه های اجتماعی در زمان بحران ژاپن

قابلیت اعتماد مردم به رسانههاي اجتماعی در زمان بحران

کاربران رسانههاي اجتماعی با مشکلاتی نیز مواجه بودند برخی از این مشکلات عدم اطمینان به اطلاعات، استفاده مرتبط با مهارت، شکست در اهداف استفاده (کاربرانی که قادر نبودند در استفاده از فنّاوري موفق باشند) و کمبود برق به دلیل قطع برق. رایجترین مشکلات مربوط به صدق و صحت اطلاعات میشد. در مناطق مختلف بحران زده در ژاپن میزان اعتماد مردم به رسانههاي اجتماعی و رسانههاي جمعی نیز متفاوت بود. در منطقه توهوکو اعتماد در درجه اول بر روي رسانههاي اجتماعی و بعد از آن اینترنت، سپس نقل اخبار بهصورت دهان به دهان و در نهایت تلویزیون بود. در منطقه کانتو بیشترین اعتماد مردم به رسانههاي اجتماعی و سپس اینترنت با اختلاف بسیار کمی بود و در نهایت مردم تلویزیون را دنبال میکردند. نزدیک به 50 درصد پاسخدهندگان به پژوهش حاضر در ژاپن به اینترنت براي اطلاعات، تلویزیون و رسانههاي اجتماعی در یک سطح اطمینان داشتند. پاسخ دهندگان خارج از ژاپن بیشتر به اینترنت و بعد متکی بر رسانههاي اجتماعی و در گام آخر رادیو و تلویزیون به یک اندازه اعتماد داشتند .(Peary, Shaw, & Takeuchi, 2012, p. 15)

براي افرادي که مستقیماً تحت تأثیر بحران بودند و افرادي که در مناطق متأثر از بحران بودند توانایی ارسال جمعی پیام قويترین دلیل براي استفاده از رسانههاي اجتماعی در طول بحران بود. مشکلات ناشی از عدم اعتماد به اطلاعات نیز توسط هر شخص در درجات مشخصی تجربه شد؛ اما این تجربه آنها باعث نشد که از رسانههاي اجتماعی استفاده نکنند و آن را مفید تلقی نکنند. پشتیبانی دولت در استفاده از رسانههاي اجتماعی در زمان بحران بسیار بالا بود و بهصورت مستقیم در مردم تأثیر داشت. همچنین سطح مشارکت در به اشتراك گذاري اطلاعات در رسانههاي اجتماعی در زمان بحران، بیشتر شبیه کاربرانی است که محتوایی را دریافت کرده و آن را در سطح گستردهتر نشر میدهد با احتمال زیادي به اینکه این اطلاعات از منبع معتبري باشد .(Peary, Shaw, & Takeuchi, 2012)