قلمروهای پژوهشی استخراج پارامترهای ITIL و COBIT و ارائه مدل

مدل مفهومی

از طریق یک نگاشت میان این دو چارچوب , از طریق پیدا کردن مفاهیم کلیدی در دو چارچوب و انطباق دادن آنها به یکدیگر, برای تعیین نواحی همسو و همچنین نواحی غیر مشترک استفاده می گردد. در این پژوهش مبنا را فرآیندهای ITIL در نظر می گیریم و با فرآیندهای مربوطه به COBIT پوشش می دهیم .

روش پژوهش

این پژوهش با توجه به ماهیت هدف , کاربردی است و از جهت روش پیمایشی با رویکرد ارائه مدل است. ابتدا به ادبیات مربوط به ITIL و COBIT پرداخته شده و سپس بر اساس ادبیات موضوع به ارائه مدل پرداخته شده است.

روش و ابزار پژوهش

برای استخراج اطلاعات مورد نیاز پژوهش از دو روش که در جدول ذیل آمده استفاده گردیده است. برای نگارش و تدوین مبانی نظری پژوهش و همچنین استخراج پارامترهای ITIL و COBIT از مطالعه کتابخانه ایی و پرسشنامه استفاده شده است. برای ارائه مدل از پرسشنامه استفاده شده است .

 قلمرو پژوهش

قلمرو زمانی

با در نظر گرفتن مطالعات اولیه پژوهش برای نگارش و تدوین مبانی نظری پژوهش و همچنین استخراج پارامترهای ITIL و COBIT و ارائه مدل , قلمرو زمانی از مرداد 1391 لغایت مرداد 1392 می باشد.

 قلمرو موضوعی

در این پژوهش ابتدا به بررسی و معرفی استاندارد ITIL و چارچوب COBIT پرداخته شده و سپس بر اساس ادبیات موضوع به ارائه مدل جهت ارزیابی ITIL از طریق COBIT پرداخته شده است.

 مدل مفهومی

از طریق یک نگاشت میان این دو چارچوب , از طریق پیدا کردن مفاهیم کلیدی در دو چارچوب و انطباق دادن آنها به یکدیگر, برای تعیین نواحی همسو و همچنین نواحی غیر مشترک استفاده می گردد. در این پژوهش مبنا را فرآیندهای ITIL در نظر می گیریم و با فرآیندهای مربوطه به COBIT پوشش می دهیم .

 روش پژوهش

این پژوهش با توجه به ماهیت هدف , کاربردی است و از جهت روش پیمایشی با رویکرد ارائه مدل است. ابتدا به ادبیات مربوط به ITIL و COBIT پرداخته شده و سپس بر اساس ادبیات موضوع به ارائه مدل پرداخته شده است.

 روش و ابزار پژوهش

برای استخراج اطلاعات مورد نیاز پژوهش از دو روش که در جدول ذیل آمده استفاده گردیده است. برای نگارش و تدوین مبانی نظری پژوهش و همچنین استخراج پارامترهای ITIL و COBIT از مطالعه کتابخانه ایی و پرسشنامه استفاده شده است. برای ارائه مدل از پرسشنامه استفاده شده است .

قلمرو پژوهش

 قلمرو زمانی

با در نظر گرفتن مطالعات اولیه پژوهش برای نگارش و تدوین مبانی نظری پژوهش و همچنین استخراج پارامترهای ITIL و COBIT و ارائه مدل , قلمرو زمانی از مرداد 1391 لغایت مرداد 1392 می باشد.

 قلمرو موضوعی

در این پژوهش ابتدا به بررسی و معرفی استاندارد ITIL و چارچوب COBIT پرداخته شده و سپس بر اساس ادبیات موضوع به ارائه مدل جهت ارزیابی ITIL از طریق COBIT پرداخته شده است.