لزوم به کارگیری انواع استراتژها جهت جذب هیات علمی

هرچند سیاستگزاري اعطاي حقوق و مزایا در اختیـار واحد دانشگاهی نبوده و مربوط به سازمان مرکزي دانشگاه آزاد میباشد؛ اما روساي واحدها میتواند با اختیـاراتی کـه دارند موجبات اعطاي امتیازات ممکن را فراهم آورنـد. لـذا با عنایت به این اختیارات تلاش شده است در این پژوهش بتوان با ارایه یک مدل بازاریابی این فرصت را براي دانشگاه و اساتید فـراهم آورد تـا در آینـده نزدیـک شـاهد حـضور اساتید با مدرك دکتري درواحدهاي کوچک دانـشگاه آزاد براي تمامی رشتههاي تحصیلی باشیم.

تعاریف عملیاتی مفاهیم

پیشبرد فروش:

ترکیب مشخصی از تبلیغـات غیـر شخـصی، فروشـندگی شخصی، تبلیغات، روابط عمومی یک شرکت ( یا سـازمان) براي تعقیب اهداف تبلیغاتی و بازاریابی خود مورد استفاده قرار میدهد.

فروش شخصی:

ملاقات حضوري نمایندگان دانشگاه بـا دانـشجویان سـال آخر و اسـاتید و بیـان امتیـازات و امکانـات هیـات علمـی دانشگاه آزاد ( جذب هیـات علمـی از طریـق ارتبـاط بـین فردي )

روابط عمومی:

ایجاد برقراري روابط مطلوب با دانشگاهها و مجامع علمـی از طریق شهرت مطلوب، ایجاد یک ذهنیت کلی خـوب در سطح کشور( مجامع علمی)

بازاریابی مستقیم:

امکانات و خدمات دانـشگاه بـراي هیـات علمـی از طریـق رسانههاي تبلیغاتی مختلف مستقیماً در معرض دانشجویان سال آخر دکتري و فارغ التحصیلان قرار میگیرد.

تبلیغات:

تبلیغات هرگونه ارائه و پیشبرد غیر شخصی ایـده کـالا یـا خدمات توسط یک تبلیغ کننده است که انجام آن مستلزم پرداخت هزینه باشد.

بیان مسأله

بررسـیهـاي انجـام گرفتـه در خـصوص تعـداد و مـدارك اعــضاي هیــات علمــی واحــدهاي کوچــک دانــشگاهی (بهخصوص دانـشگاه آزاد) نـشانگر ایـن اسـت کـه بیـشتر اعــضاي هیــات علمــی تمــام وقــت شــاغل در ایــن دانشگاه(واحدهاي کوچک) فوق لیسانس بوده وتعداد کمی هم دانشجوي دکتري میباشند با توجه بـه اسـتانداردهاي موجود این تعداد، تفـاوت زیـادي بـا اسـتاندارد اسـتاد بـه دانشجو دارد و اقدامات انجام گرفته تاکنون نتوانسته اسـت دانــشگاه را در ایــن امــر یــاري نمایــد. عــدم اســتفاده از روشهاي نوین جذب و اسـتخدام شـاید بزرگتـرین دلیـل بـراي ایـن امـر باشـد.وجـود خـرده فرهنـگهـا و شـرایط جغرافیاي متفاوت، ایجاب میکند تا شرایط خاصی را براي جذب افراد تحصیلکرده و متخصص، براي محیط دانـشگاه (واحدهاي کوچک) در نظر بگیریم.

یکـسان بـودن قـوانین مربوط به اعطاي امکانات و امتیـازات بـه هیـات علمـی در تمامی واحـدهاي دانـشگاه آزاد، متاسـفانه مـشکلاتی رادر جذب و حفظ اساتید براي واحدهاي کوچک و بـا امکانـات کم به وجود آورده است. به طوري که جـذب و نگهداشـت هیأت علمی یکی از دغدغههاي اصلی هر واحد دانـشگاهی میباشد. با عنایت بـه موقعیـت مکـانی و جغرافیـایی ایـن واحدها و با در نظر گرفتن سیاسـت گـسترش رشـتههـاي تحصیلی در این واحدهاي دانشگاهی در مقـاطع تکمیلـی، توجه به امر جذب اساتید با مـدرك PhD و مجـرب یـک امرکاملا ضروري و اجتناب ناپـذیر مـیباشـد. چنـد سـالی است که جذب هیأت علمی براي ایـن واحـدهاي دانـشگاه آزاد اسلامی با مدارك PhD مطرح بوده و هـست. امـا بـه نظر میرسد این امر آن چنان مورد استقبال قرار نگرفته و اعضایی که جذب شدهاند رضایت نـسبی از شـغل و محـل خــدمت خــود ندارنــد