مؤلفه شبکه اجتماعی درراستای اهداف توسعه پایدار

مؤلفه هاي توسعه پايدار:

 مؤلفه محيط زيست درراستاي اهداف توسعه پايدار:

محيط زيست ، محل زندگي و تأمين کننده اصليترين نيازهاي انسان است و در يک تعريف کلي، محيط زيست ، مجموعه اي است از آب، هوا، خاک، نور خورشيد، گياهان، جانوران، اقليم و ديگر عوامل جاندار و بيجان که با يکديگر در ارتباط متقابل بوده و به طور مستقيم شرايط زيستي را براي موجودات زنده از جمله انسان فراهم مينمايند [٤].

مؤلفه شبکه اجتماعي درراستاي اهداف توسعه پايدار:

توسعه اجتماعي اصولاً به چگونگي و شيوه زندگي افراد يک جامعه ميپردازد و بيشتر ناظر بر بالا بردن سطح رفاه عمومي از طريق ايجاد شرايط مطلوب و بهينه در زمينه تغذيه ، بهداشت ، اشتغال، مسکن ، آموزش، فقرزدايي و نحوه گذران اوقات فراغت است . در نتيجه توسعه اجتماعي در پي ايجاد وضعيت اجتماعي بهتر براي افراد و برقراري عدالت دراستفاده ازامکانات موجود در انسان هاي يک جامعه است ، چراکه اصولاً اساس ومحور توسعه را سرمايه هاي انساني تشکيل ميدهند[٤].

مؤلفه شبکه اقتصادي درراستاي اهداف توسعه پايدار:

توسعه اقتصادي و راههاي رسيدن به آن، امروزه مشغله فکري بسياري از اقتصادانان، سياست مداران و جامعه شناسان ميباشد. هر کشوري به اقتضاي سابقه تاريخي، ايدئولوژي حاکم بر آن، نحوه تفکر و گرايش مردم، امکانات مادي و انساني و ساختار فرهنگي، سياسي و اجتماعي خويش به دنبال الگوي خاصي براي غلبه بر مشکلات اقتصادي و اجتماعي و درنورديدن پله هاي ترقي توسعه پايدار است . که در ادامه به بررسي مفاهيم پشت بام در معماري گذشته ايران و رابطه آن با شاخصه هاي توسعه پايدار اشاره مي شود[٤] .

-مفاهيم لغوي واژه بام (پشت بام):

بام در منابع و مختلف از کتب ايراني تعابير متفاوتي داشته که عبارتند از:

پشت بام در معناي نمادين خود مرز آسمان و زمين است . جايي که دزد و ديو افسانه ها ، پاي برآن مي کوبند و يا فرشتگان و روح بهترين در گذشتگان خانه – پيش از آخرين وداع – برکنار آن مي نشينند و گويي پشت بام نزديکترين فضاي خانه به خداست [٥] .

بام : صبح ،بامداد  ، سطح بيروني سقف خانه [٦]

بون: بام (بون) محلي مناسب براي خوابيدن در تابستان بوده است [٧].