محاسن کلاسداری از نظر معلم

محاسن کلاسداری:

الف) از نظر معلم:

۱ - بشاشت و سرور در کلاس و خشرویی با شاگردان

۲- انرژی و فعالیت نشان دادن

۳- حوصله و خونسردی

۴- سکوت بموقع، برای جلب توجه شاگردان

۵- لحن دوستانه و صمیمی، ولی جدی

۶- تمیزی قیافه و لباس

۷- استفاده از مثالهای مفرح و شوخیهای مناسب

ب) استفاده از وسایلی:

۱ - استفاده دقیق و منظم از تخته سیاه

2- تغییر شکل سؤال برای راهنمایی شاگردان

3-ارتباط پرسشها با درس و تنوع سؤالات

4- تشویق کلاس به پرسشی

5- طرح سؤالهای غلط انداز برای سنجش هوش افراد

6 - شناسایی سلیقه  افراد کلاس

7- توجه کامل به هدف و وحدت درسی

8- کشف قوه  فهم شاگردان قبل از شروع کار

9- حسن ختام، تمام کردن کار در هر ساعت به طرزی مطلوب

شناخت شاگرد، نقش مهمی برای معلم دارد تا کیفیت تدریس و رفتار

خویش را متناسبی با او سازد؛ بخصوص اگر تدریسی، در جمعی باشد با

1- اجتماع چه احتیاجی به او دارد؟

2- جه می خواهیم به او یاد دهیم؟

* - اطمینان از رسیدن به هدف مورد نظر در شناخت شاگردان، توجه به این نکات حایز اهمیت است:

- تفاوتهای فردی در روحیه

- در فکر و استعداد

- زمنیه و آمادگی

- حافظه و قوه  درک

- شرایط خانوادگی و فرهنگی

- شرایط جسمی

- تفاوت دختر و پسر بودن