محتوا و قالب چکیده چگونه باید باشد؟؟؟

محتوا و قالب چکیده  چگونه باید باشد؟؟؟

محتوی و قالب

البته، آنچه که باید در یک چکیده ارائه شود بستگی زیادی به نوع مدرک دارد. در بعضی از گزارشات تحقیقی، استفاده از یک چکیده راهنماي بلند می تواند اهدافی تحقیق، فرآیندهای تجربی یا سایر روش های مورد استفاده، انواع نتایج حاصله (یک چکیده تمام نما حداقل به صورت فشرده باید خود نتایج را ارائه دهد) و استنتاجات نویسنده درباره روایی نتایج را ارائه دهد. از سوی دیگر، شیوهٔ برخورد با یک مقاله تاریخی متفاوت است. مثلاً چکیده باید بر نتیجه گیری ها یا فرضیات نویسنده، دوره های تاریخی، نقاط جغرافیایی و افراد درگیر تاکید کنند.

در حوزه های بسیار تخصصی، ممکن است دربارهٔ نکاتی که باید در یک مقاله به آنها توجه شده و به وضوح در چکیده ارائه گردد، دستورالعمل هایی را دراختیار چکیده نویس قرار دهند. این دستورالعملها میتواند موارد بسیار متنوعی چون میزان مصرف دارو، وضعیت اب وهوایی، سن افراد، انواع خاک، معادلات یا اجزای تشکیل دهنده را شامل شوند. وقتی محتوای موضوعی مورد بحث با اشیاء عینی سروکار داشته باشد، نوشتن چکیده ها بسیار ساده تر است و نگارشي فشرده یا مبهم موضوع بسیار دشوار میگردد.

بیشتر چکیده ها در قالب قراردادي اطلاعات کتاب شناختی ارائه می شوند که متن چکیده به دنبال آن میآید. به هرحال در بعضی از انتشارات، ابتدا متن چکیده و سپس اطلاعات کتاب شناختی ارائه می شود و اولین خط چکیده را به نوعی با استفاده از حروف ایرانیک، سیاه تر، درشتتر و غیره] برجسته میکنند مانند

مثال زیر:

مهاجرت نیروی کار از موزامبیک به معادن آفریقای جنوبی مسئله مهمی در ارتباط اقتصادی این کشورها به حساب می آید....

 بروکمن، جی، نیروی کار مهاجر و سیاست خارجی: موزامبیک. مجله تحقیقات صلح آمیز 22-1985 235-344

این روش مهیج ترین و بهترین  قالب ارائه چکیده  است که بیشتر به یک سرتیتر روزنامه شباهت دارد و ممکن است بسیار سریع توجه خواننده را به خود جلب کند. ویل و دیگران (۱۹۶۳) این نوع چکیده را چکیدهٔ بهره گیر مدار"، "جمله موضوعی در اول " یا چکیده یافته مدار " (هرچند ضرورتی ندارد که عنوان با یافته مرتبط باشد) نامیده اند. اگر اینچنین باشد باید عنوان مقاله را به همراه یک جملهٔ موضوعي تفضیلی در سرتیتر قرار داد