مروری بر تحقیقات نمایه نویسی پس از سال ۱۹۸۰ - بخش اول

مروری بر تحقیقات نمایه نویسی پس از سال ۱۹۸۰

روی هم رفته، مقایسه های مربوط به جستجو از طریق متن آزاد و واژگان کنترل شده که بین دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ انجام شد نشان دادند که متن آزاد می تواند همانند - اگر نگوییم بهتر - اصطلاحات کنترل شده عمل کند. به هرحال، این تحقیقات در فایلهایی نسبتا کوچک و گاهی بسیار کوچک انجام شده بودند. این تحقیقات اغلب بررسی هایی آزمایشی بودند نه بررسی هایی که مستلزم فعالیت های واقعي خدمات اطلاعاتی است که در شرایط کاری واقعی انجام می شود. از سال ۱۹۸۰ بررسی هایی بر روی پایگاه هایی بزرگتر انجام شده است که فعالیت های خدماتی واقعی را در بر داشته اند. مارکی و دیگران (۱۹۸۰) از طریق جستجوهای درون خطی در پایگاه ERIC، تحقیقاتی را بر روی گزاره های جستجوی واژگان کنترل شده و متن آزاد انجام دادند.

آنها همچنین آزمایشی را بر روی جستجوی دورن خطی انجام داده و واژگان آزاد و کنترل شده را با یکدیگر مقایسه کردند، اما در این بررسی آنها فقط از شش موضوع استفاده کرده بودند. آنها نتیجه گرفتند که متر آزاد، جامعیت بیشتر و اصطلاحات کنترل شده، مانعیت بیشتری به دست میدهند. همانند بسیاری از تحقیقات دیگر، گزارش این آزمایش نیز به طور اسفانگیزی نامناسب است. دربارهٔ روش محاسبهٔ برآوردهای ربط و چگونگی انجام جستجوها، هیچ توضیحی ارائه نشده است، طوری که خواننده نمیداند آیا برای کنترل راهبردهای کاوش به منظور ممانعت از طرفداری از هر یک از روش های جستجو تلاشی صورت گرفته است یا خیر، نتایج بالا و نامتعارف (۹۳ درصد جامعیت و ۷۱ درصد مانعیت برای متن ازاد و ۷۶ درصد جامعیت و ۹۵ درصد مانعیت برای اصطلاحات کنترل شده) باعث شده است تا دربارهٔ اعتبار این تحقیق ابهاماتی مطرح شود. در حوزه موضوعی حقوق نیز تحقیقاتی انجام شده است.

کوکو (۱۹۸۴) برای مقایسه بازیابی در سیستم های لگزیس و وستلا [پایگاه های اطلاعات حقوقی  از نمونه هایی از یک پایگاه در زمینهٔ قوانین حقوقی مدارها (۱۹۶۹- ۱۹۶۰) و ۵۰ مسئله تحقیقاتی " واقعی که از تحقیقات مرکز قضایی فدرال اخذ شده بود استفاده کرد. پایگاه لگزیس فقط متن نظرات کارشناسی این نمونه ها، شامل انواع چکیدهها، را دربر دارد. مقایسهٔ نتایج جستجوهای متنی با نتایج جستجوی متنی بعلاوه سرمقالات سردبیری، هدفی بیان شدهٔ این تحقیق را شکل میداد. از آنجا که جستجوهای انجام شده در پایگاه وستلا، با و بدون سرمقالات سردبیری انجام شده بود، در نتیجه مقایسه آن با پایگاه لگزیس ضرورتی نداشت و تنها خواننده را سردرگم کرده است. درهر صورت، مقایسهٔ بین لگزیس و وستلا را نمی توان کاملاً معتبر دانست زیرا این دو پایگاه ها دقیقاً با هم همخوان نیستند. همانطور که کوکو میگوید: در این دوره زمانی، سیستم ها تقریباً تعداد مدارک مشابهی را در بر داشتند. بعلاوه، هیچ تلاش نظام مندی برای تعیین اینکه ایامدارک بازیابی شده واقعا مرتبط با مشکلات تحقیق بودهاند یا خیر صورت نگرفته بود.