مزایای استفاده از زنجیره تأمین سبز برای شرکت ها

رویکرد سازمان ها در خصوص زنجیره تأمین سبز

کوپیکی سه رویکرد را برای مدیریت زیست محیطی شرکت ها/ سازمان ها مطرح می کند(مظفر ناصری طاهری،:(1

-1 رویکرد واکنش گرا :(reactive approach) این شرکت ها با حداقل تعهد در برابر محیط زیست می کوشند تا محصولاتی با قابلیت بازیافت تولید کنند و اثر عوامل محیطی را بر محصولات خود کمتر کنند.

-2 رویکرد کنش گرا :(pro-active approach) در این رویکرد شرکت ها اقدام به تدوین مقررات جدید زیست محیطی می نمایند و با استفاده از منابع نسبتأ سازگار با محیط متعهد به پیشگامی در بازیافت محصولات و طراحی محصولات سبز (پاک یا طبیعی) می شوند. در این رویکرد شرکت مسئولیت استفاده مجدد و بازیافت محصولات را به عنوان بخشی از مدیریت زیست محیطی خود به عهده می گیرد.

-3 رویکرد ارزش گرا :(value-seeking approach) در این رویکرد به کاهش اثرات منفی زیست محیطی به عنوان یک نوآوری استراتژیک در استراتژی کسب و کار و عملیاتی شرکت نگریسته می شود و تعهد زیادی نسبت به سرمایه گذاری برای حفاظت از محیط زیست وجود دارد.

مزایای استفاده از زنجیره تأمین سبز برای شرکت ها
-1 صرفه جویی در منابع

-2 کاهش انتشار آلاینده ها

-3 حذف ضایعات

-4 ایجاد ارزش برای مشتریان

-5 ارتقاء بهره وری

-6 و بسیاری مزایای دیگر