مزیت های روش CE/SE در مسایل آکوستیک

مقدمه

به صداي حاصل از حرکت وسيله نقليه صداي آيروديناميکي گفته مي شود. علت توليد صداي آيروديناميکي در اطراف خودرو را بايد در طبيعت ناپايدار جريان هوا در گردابه ها، زواياي تيز بدنه ، خلل و فرج و شکاف هاي موجود در بدنه جستجو کرد( از اين ميان نوسانات خودنگهدار١  که باعث توليد فرکانس هاي خالص مي شود از پيچيدگي بيشتري برخوردار است . اين نوسانات در حفره هاي بيروني بدنه خودرو و در صورت باز بودن شيشه در داخل اتاق آن ايجاد مي شود( نوسانات جريان تراکم پذير بر روي حفره نخستين بار توسط رزيتر٢ در سال ۱۹۶۴ مورد بررسي دقيق قرار گرفت که به آن مد لاية برشي ٣ گفته مي شود [-].

مد ديگري در لايه برشي مشاهده شده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است . در يک تحقيق تجربي توسط آقاي قريب ٤ (۱۹۸۷) مد دنباله ٥ مشاهده شد، که در آن فرکانس هاي ايجاد شده مانند فرکانس هاي حاصل از دنباله يک جسم فربه ٦ مي باشد که با فرکانس هاي لاية برشي متفاوت است .  مسايل آيرو-آکوستيک محاسباتي همواره مکاني براي رقابت روش هاي عددي بوده است ، به علت نياز به دقت عددي بسيار بالا حتي روش هايي که به خوبي مي توانند شاک را تسخير٧ کند هنگام رويارويي با امواج ضعيف آکوستيک به علت داشتن اتلاف هاي دروني توانايي تسخير کردن آنها را ندارد. به علت داشتن اتلاف هاي دروني ، بيشتر روش هاي عددي موجود را نمي توان در مسايل  آکوستيک مورد استفاده قرار داد. از بين روش هاي قابل استفاده روش CE/SE داراي مزيت هاي زيادي است که ساير روش ها فاقد آن مي باشد.