مشاهده تغییرات مرفولوژیکی در جوجه گوشتی

نتایج و بحث

اثرات مکمل سازي جیره پایه با سین بیوتیک و منابع مختلف عنصر روي در جدول 2 ارائه شده است. تغییرات مرفولـوژیکی مشـاهده شده در نتیجه اثرات سینرژتیک مکمل روي و سین بیوتیک در این مطالعه می تواند اطلاعات مفید و کاربردي در تغذیـه طیـور ارائـه نمائید. افزایش طول ویلی باعث افزایش سطح جذب مواد مغذي در روده می گردد سلولهاي اپیتلیایی منشاء کریپت در روده در طول سطح ویلی حرکت کرده و از نوك آن در طول 48 الی 96 ساعت به فضـاي روده آزاد مـی شـوند(.(5 مطالعـات انجـام شـده توسـط Awad و همکاران((2 نشان داد که با افزایش مصرف سین بیوتیک از 0/5 به 1 گرم در کیلوگرم جیره نسبت به جیره بدون مکمل طول ویلی هاي روده افزایش،عمق کریپت کمتر و سطح جذب مواد مغذي جیره افزایش می یابد.

چون کوتاهتر شدن طول ویلی ها و بیشتر شدن عمق کریپت منجر به جذب ضعیف مواد مغذي،افزایش ترشحات دستگاه گوارش و عملکـرد کمتـر مـی گـردد بنظـر مـی رسـد پروبیوتیک موجود در ساختمان سین بیوتیک ها با عث القاء پرولیفراسیون سلولهاي اپیتلیالی دستگاه گوارش در موش هـا مـی گردنـد. علاوه برا ین ممکن است در نتیجه مصرف سین بیوتیک در جیره هاي آزمایشی نسبت به جیره پایه بـدون مکمـل غلظـت آمـیلاز در روده افزایش یابد که این خود منجر به افزایش طول ویلی ها گردیده است( .(1 همچنین عنصر روي نیـز نقـش مـوثري در تغییـرات مرفولوژیکی دستگاه گوارش ایفا می نماید بطوریکـه عنصـر روي بـه آسـیاب دسـتگاه گـوارش معـروف اسـت، کـه باعـث تغییـرات مرفولوژیکی و بهبود ظرفیت جذب، کاهش اسهال و افزایش عملکرد رشد می گردد(.(4 لذا بنظر می رسد موارد مذکور دلالیـل اصـلی توجیه کننده اثرات همکوشی ناشی از مقادیر بالاي سین بیوتیک و سطوح افزایشـی منـابع روي بـویژه شـکل آلـی آن در جیـره هـاي آزمایشی بر تغییرات مرفولوژي قسمت هاي مختلف روده کوچک در جوجه هاي گوشتی است. لذا براي تولید گوشت سالم و حـذف داروها و آنتی بیوتیک هاي مختلف از تغذیه جوجه هاي گوشتی، استفاده از ترکیبات مذکور راه حل مناسبی بنظر می رسد.