مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولاد در میکروسکوپ ها

- قابل ویرایش
- صفحه
3000 تومان

لولـــههـــای بکـــار رفتـــه درلولـــههـــای آتـــشخوار فولادســـاده کربنـــی st45-8 (اســـتاندارد آلمـــان ( ۱٫۱۷۱۷۵ میباشد که پس ازخارج نمودن و برش نمونهها نسبت به مشاهده ماکروسکوپی و سپس جمع آوری رسوبات ایجاد شده درسطح آن وآنالیز شیمیایی رسوبات اقدام لازم صورت گرفت .

همچنین آزمایشات میکروسکوپ نوری و الکترونی روی نمونههای خام و نمونههای تخریب شده اعـم از نواحی جوشکاری شده ونـواحی فاقـد جـوش صـورت گرفـت .جهـت بررسـی علـل انهـدام وتخریـبهـا آزمایشات میکروسکوپ الکترونی وآنالیزهایی به روش EDAX روی نمونههای حاوی رسوبات صـورت گرفت.جهت شناسایی علل تخریب آزمایشات تعیین کیفیت روی نمونههای آب مصرفی نیز انجام شد.

یافتهها

مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولادها

لولههای فولادی بکاررفته دارای مشخصات مکانیکی و ترکیبی ذیل بوده است:

%Cr= 0.06

%P=0.021

%S=0.023

%mn=0.64

%Si= 0.35

%C=0.17

бу=۳۴ Mpa

%V=0.004

%Al=0.02

%Cu=0.07

%Mo=0.09

%Ni=0.04

 

 

 

% δ=۲۵

бUTS=490 MPa

ساختار میکروسکوپی با زمینه فرینی پر لیتی درشکل ۱ و نمونه ای از تخریبهای ایجاد شـده درلولـههـای آتشخوار درشکل ۲ مشاهده میگردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 3000 تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد