مشخصه های استاد در سیستم یادگیری الکترونیکی

یافته های تحقیق، تجزیه و تحلیل و نتایج ان:

فراوانی و درصد پاسخ گویان به سوالات به ترتیب مذکر ۸۵/۴ و مونث ۱۴/۶ درصد بوده است که در جدول شماره ۲ ارائه شده است.

همچنین وضعیت دانشجویان پاسخ دهنده به تفکیک مقاطع تحصیلی آن ها به ترتیب مقاطع کارشناسی ۱۱/۹ درصد، کارشناسی ارشد ۶۱/۶ درصد و دکتری ۲۶/۵ درصد بوده است که در جدول شماره ۳ ارائه شده است. 

در ارتباط با میزان آگاهی دانشجویان از دانش کامپیوتر و فناوری اطلاعات و همچنین میزان استفاده از آن نتایجی حاصل شد که در جدول شماره ۴ ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود ۵۴/۷ درصد از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی معتقدند که دانش آن ها پیرامون کامپیوتر و فناوری اطلاعات در حد متوسط می باشد. در عین حالی ۳۶/۳ درصد دانشجویان معتقدند میزان استفاده آن ها از کامپیوتر جهت انجام کارهای مختلف، نسبتاً زیاد است.

 همچنین وضعیت سنجه های مربوط به فرضیات تحقیق و نحوه ی پاسخگویی به آن ها نیز در جدول ۵ ارائه شده است.

بررسی فرضیه ۱: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای دو تک متغیره و در سطح معنا داری مشخص، نشان می دهد فرضیه اول این تحقیق مبنی بر تاثیر مشخصه های استاد در یادگیری الکترونیکی، تایید شده و از نظر پاسخگویان ( دانشجویان)، مشخصه های استاد در سیستم یادگیری الکترونیکی، موثر است. این نتایج در جدول ۶ ارائه شده است.