مشکل ترین قسمت های مقاله برای نگارش

بخش آخر از مقاله های IMRAD بحث است که از مشکل ترین قسمتهای مقاله برای نگارش میباشد. چه شما آن را بدانید یا نه در اکثر موارد، ولی نه همیشه، بخش بحث خیلی طولانی و حجیم ارائه می شود. قسمت بحث ، جنبههای کلیدی مقاله را به هم پیوند میدهد. هدف اولیه بخش بحث نشان دادن روابط بین حقایق مشاهده شده است و هدف نهائی آن تطبیق نتایج به دست آمده ازتحقیق حاضر بانتایج ناشی از بررسی های رایجی که از قبل وجودزیست شناسی که روی کک آزمایش انجام داده بود بیان نمود تا اشتباهات مرتبط با درک روابط بین حقایق مشاهده شده بهتر درک شود. محققی پس از چند ماه آزمایش روی کک، توانست پاسخی را در برابر اجرای فرمان معینی بگیرد. رضایت بخش ترین قسمت آزمایشی وی بخشی بود که محقق توانست همزمان با صدور فرمان «پریدن»، پریدن کک را به منزله مشاهده دریافت دستور ببیند و ثبت نماید. هر بار که دستور داده میشد، کک به هوا می پرید.

محقق تصمیم گرفت این یافته (شیرین کاری چشمگیر) از طریق یک مجله ادواری علمی نسل های آینده ارائه کند، اما او به روش دانشمندان تصمیم گرفت آزمایش های خود را یک قدم بیشتر جلو ببرد. او برای تعیین اندام گیرنده و دریافت کننده مشغول به جستجو و بررسی شد. در آزمایش اول، او یکی از پاهای کک را برداشت، کک به پریدن در برابر دستور ادامه داد، سپس او اقدام به حذف پای دوم کک کرد، سپس پای بعدی، همانطور که پاهای بعدی برداشته می شدند پریدن آن کمتر جلوه می کرد. بالاخره، با حذف آخرین پا، کک بی حرکت ماند. بارها دستور در گرفتن جواب معمول شکست خورد. محقق تصمیم گرفت بالاخره یافته هایش را چاپ کند. او قلم روی کاغذ قرار داد و جزئیات آزمایش را که طی ماههای قبل اجرا کرده بود مو به مو تشریح کرد. نتیجه گیری او در نهایت به هدف :حیرت زده کردن دنیای علم این بود .وقتی پاهای یک  برداشته میشود ، که نمیتواند بعد از این بشنود بنابراین باید در بیان روابط بین حقایق حاصل از یافته ها، بسیار دقت نمود و با مورد سؤال و تردید قرار دادن درستی و تفسیر شواهد به دست آمده، بیان هدف اولیه بحث را به درستی ارائه کرد.