مطالعه ی موردی ژاپن در خصوص زلزله و آثار تخریبی آن

بشر در طول تاریخ همواره با بحرانهاي مختلفی درگیر بوده است و همواره سعی بر گریز و گذر از این بحرانها را داشته است؛ اما بحرانها جزء جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی به شمار میروند و روز به روز بر تعداد و تنوع آنها افزوده میشود. (روشندل اربطانی, ,1387 ص. (55 بحرانها با برهم زدن نظم سیستم یا قسمتهایی از آن، موقعیتهایی را به وجود میآورد که مستلزم پاسخدهی آنی و اختصاص منابع فوقالعاده است و موجب سردرگمی و غافلگیري نهادهاي تصمیمگیرنده میشود. (فرد نظري, (1392 اگرچه اکثر بحرانها غیرقابل پیشبینی هستند اما غیرمنتظره نیستند. بحرانها بر تمام قسمتهاي جامعه تأثیر میگذارند (طاهریان, ,1388 ص. (159 در یک تقسیم بندي کلی بحرانها به 4 دسته کلی بینالمللی، اجتماعی، طبیعی و سازمانی تقسیم میشوند. (آقامحسنی, ,1389 ص. (5 بلایاي طبیعی گونهاي بحرانها هستند که از گوناگونی زیادي برخوردارند. زلزله یکی از انواع آن است. (حسینی, ,1387 ص. (31

زلزله چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ مالی به دلیل سرعت وقوع و حجم تخریب، آثار ویرانگري را به همراه داشته و در صدر بلایاي طبیعی قرار دارد. (زنگی آبادي & تبریزي, ,1385 ص. (121 ژاپن یکی از زلزلهخیزترین کشورهاي جهان است.

عمده ترین دلیل آن قرار گرفتن یک دهم کل آتشفشانهاي جهان در این کشور است. (سفارت ژاپن در ایران) ژاپن زلزلههاي بسیاري را پشت سر نهاد. یکی از ویرانگرترین زلزلههایی را که تا امروز به خود دیده است زلزله و سونامی شرق ژاپن بوده.