معایب استفاده از رسانه های اجتماعی در بحران بلایای طبیعی

معایب استفاده از رسانههاي اجتماعی و بروز متعاقب مشکلات

اگرچه در طول بحران ایجاد شده از رسانه هاي اجتماعی استفادههاي خوبی شد اما نمونه هایی از استفاده نامناسب و مخرب از رسانههاي اجتماعی وجود داشت که به طور عمد یا غیر عمد نتایج منفی در پی داشت. یکی از گروههایی که اغلب از مشارکت در پیشرفتهاي فنّاورانه جا میمانند سالمندان هستند. در ژاپن تعداد نامتناسبی از قربانیان زمینلرزه سونامی سالمندان بودند. 56 درصد از قربانیان 65 ساله یا مسنتر بودند. .(Ryall & Demetriou, 2012) موخرجی (Mukherjee) و سلیمان (Soliman) اشاره میکنند که زمانی که سن افزایش مییابد استفاده از شبکهها و حمایتهاي اجتماعی کاهش مییابد و این موضوع در زمان بحران سالمندان را در معرض ریسک بیشتري قرار میگیرند. همچنین افراد کمدرآمد مانند افراد مسن که دسترسی به رسانههاي اجتماعی ندارند از مزایاي این رسانهها در زمان بحران بهره ببرند .(Mukherjee & Soliman, 2012)

مشکلات استفاده از رسانه های جمعی تجزیه و تحلیلهاي انجام شده توسط مشاور رسانههاي اجتماعی ایومی فوکایا (Ayumi Fukaya) نشان میدهد که توییتر عمدتاً پیامها و اطلاعات گمراه کننده ازجمله کلاهبرداري جهت پولسازي وجود داشته که باعث بروز مشکلاتی بعد از بحران شد. یک نمونه از این پیامهاي دروغین درباره هشدار انجمن پزشکی ژاپن در برابر عدم خروج از منزل در مواقع بارش باران بود و ادعا شده بود که مسمومیت اشعه میتواند با خوردن جلبک دریایی ایجاد شود و از خوردن آن امتناع کنید.

بسیاري از افراد این نوع اطلاعات نادرست را باور میکردند و نسبت به آن واکنش نشان میدادند. بهعنوان مثال ترس از اشعه منجر به خرید گسترده قرص آسپرین توس مردم بدون در نظر گرفتن این واقعیت بود که سطح تشعشعات در آن زمان به عنوان یک تهدید شناسایی نشده بود. علاوه بر این برخی از مردم زخم پاك کن ید را بجاي قرص ید مصرف کردند که جایگزین بیاثر و بالقوه مرگبار بود. هنگامی که اطلاعات نادرست گسترش مییابد پیگیري براي یافتن منشاء آن دشوار میشود. نگرانی از گسترش اطلاعات نادرست و دروغین، خواسته یا ناخواسته باعث میشد برخی از کاربران ژاپنی براي درخواست مجدد کمک در رسانه هاي اجتماعی مردد شوند .(Wilson, 2012, p. 31)