معرفی چارچوب Val IT

مدیریت منابع: سرمایه گذاری مطلـوب در، و مـدیریت صـحیح منـابع حیاتی :IT برنامه های کاربردی، اطلاعات، زیرساخت و افراد.

مدیریت ریسک : مدیریت ریسک، نیـاز بـه آگـاه ی از رسـک،ی رسـکی پذیری سازمان، الزامات پذیرش، شفافیت در موردسکری قابـل توجـه برای سازمان.

اندازه گیری عملکرد: پیگیری و نظارت بر پیاده سازی استراتژی، اتمام پروژه، استفاده از منابع، عملکرد فرآیند، ارائـه خـدمات، بـا اسـتفاده از )BSCکــارت امتیــاز متــوازن)، در تبــدیل اســتراتژی بــه عمــل، بــرای دستیابی به اهداف قابل اندازه گیری.

چارچوب ITIL v3، کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (ITIL)یـک استاندارد غیررسمی جهانی در مـدیریت سـرویس اسـت( Behr et al. .(2004 مدلی چـارچوب گـرا بـرای مـد یریت چرخـه حیـ ات خـدمات مدیریتی فناوری اطلاعات است.

معرفی چارچوب Val IT

Val IT در مارس سال 2006 توسط ITGI منتشر شد. نسخه دوم آن -Val IT2.0– در سال 2008 منتشر گردید Val IT .[13] به عنـوان اولین چارچوب جامع برای حمایت سازمان ها از نقطـه نظـر حاکمیـ ت فناوری اطلاعات، با تمرکز بر ارزش، شـناخته شـده اسـت .[14] بـرای هدف مدیریت ارزش Val IT یعنی قادر ساختن سازمان بـرای تحقـق ارزش بهینه(مطلوب) در هزینه ای مقرون بـه صـرفه و بـا سـطح قابـل قبولی از ریسک در سرمایه گذاری های IT، اصول Val IT باید در سه حوزه بکار بسته شوند: حاکمیت ارزش، مـدیریت پرتفولیـ و و مـدیریت سرمایه گذاری. تمرکز اصلی حوزه های Val IT در ارائـه ارزش کسـب وکار است، از طریق :[14]

ایجاد تجربیات حاکمیـت کـه پیونـد شـفاف و فعـالی را میـان راهبـرد سازمان، پرتفولیوی برنامه های سرمایه گذاری IT کـه راهبـرد را اجـرا می کنند، و پرتفولیوی خدمات IT، دارایی ها و دیگر منابع (VG) مدیریت پرتفولیوی سرمایه گذاری نهایی برای بهینه سازی ارزش برای سازمان (PM) مدیریت نتایج برنامه های سرمایه گذاری خاص شامل تغییر سازمانی و فناوری، مردم، فرآیند و کسب وکار که با پروژه های IT و کسـب وکـار شکل دهنده برنامه ها فعال شده است (IM) این سه حوزه در مجموع شامل 22 فرایند و 69 تجربه کلیدی مدیریت است .[14]