معیارهای تصمیم گیری سرمایه گذاری در سهام عادی

معیارهاي تصمیم گیري

بازده ( با واحد درصد) 

بازده سرمایه گذاري در سهام عادي در یک دوره معین با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت بدست می آید.

 قیمت سهام در پایان دوره

 قیمت سهام در ابتداي دوره

 : Dt سود نقدي پرداختی در زمان

: α درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدي

 : β درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها

  • : مبلغ اسمی پرداخت شـده توسـط سـهام داران بابـت افـزایش سـرمایه از محـل مطالبـات و آورده نقدي (راعی،115،(1383

ریسک ( با واحد درصد)

t بازده سهام در دوره

: میانگین بازده سهام در دوره

: ∂ انحراف معیار بازده سهام در دوره

نسبت تقسیم سود ( باواحد درصد ) :

سود تقسیمی هر سهم ( ریال )

درآمد هر سهم ( ریال )

ضریب نقد شوندگی

از نرخ سهام شناور براي ارزیابی نقد شوندگی استفاده گردیده است هـر انـدازه کـه ایـن نـرخ بالاتر باشد،یعنی سرعت تبدیل سهام به وجه نقد بیشتر است.

درصد مالکیت ( باواحد درصد) 

نشان دهنده میزان درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاري صنعت و معـدن درسـهام هریـک ازشرکت هاي بورسی زیرمجموعه است. هر اندازه درصد مالکیت در شرکت عضو پرتفـوي بیـشتر باشد،به لحاظ ایجاد کنترل بیشتر، مطلوبیت بیشتري را دارد.

اعتبار و قابلیت اطمینان داده ها 

داده هاي مربوط به میزان اهمیت معیارهـا باتوجـه بـه روش ترکیبـی مـورد اسـتفاده ازاعتبـار و قابلیت اطمینان بالایی برخورداراست. داده هاي ضرایب متغیرها یا درواقع میزان هریـک از معیارهـا در رابطه با شرکت هاي بورسی برپایه مبناي نظري پژوهش ونرم افزارهاي مورد تأییـد بـورس و یـا صورت مالی شرکت به دست آمده است وبدین ترتیب ازاعتباربالایی برخورداراست.

اعتبارمصاحبه انجام شده ازلحاظ پایایی به وسیله آزمون مجدد بعد از3 هفته تأییدگردید.

میزان نسبت سازگاري درداده هاي مربوط محاسبه گردید وازآنجا که این نسبت برابر1 اسـت، یعنی بدست آمد. باتوجه به اینکـه مقداربدسـت آمـده از 0/1 کمتراسـت ثبـات مـاتریس مفـروض پذیرفته می شود. این امرنشان دهنده سازگاري داده ها می باشد.