معیارهای طرح ریزی عملیات مشترک

طرح هاي عمليات مشترک بايد با دکترين مشترک سازگار بوده و معيارهايي مانند شايستگي ، امکان پذيري و مقبوليت را نيز داشته باشند.

  • شايستگي : چشم انداز و مفهوم عمليات هاي طرح ريزي شده ، مناسب ماموريت ها باشند.
  •  امکان پذيري : منابع دردسترس در قالب هاي زماني موردنظر در اختيار وظايف تخصيص يافته قرار گيرند.
  •  مقبوليت : متناسب و هم ارزش بودن طرح با هزينه مورد انتظار را مشخص مي کند [۹].
  •  گستره طرح ريزي عمليات مشترک

طرح ريزي عمليات مشترک ، طرح ريزي براي طيف وسيعي از فعاليت هاي مورد نياز هدايت عمليات مشترک را دربر مي گيرد. اين فعاليت ها عبارتند از:

 -    طرح ريزي بسيج : در ابتداي مسئوليت خدمات ، طرح ريزي بسيج به سمت گرداوري و سازمان دهي منابع ملي هدايت مي شود تا از اهداف ملي در زمان جنگ و ديگر عمليات هاي نظامي غيرجنگي پشتيباني کند.

 -    طرح ريزي صف آرايي : مسئول فرماندهان جنگي و نزديک به هماهنگي با فرماندهي حمل و نقل است .

 -    طرح ريزي اشتغال : چگونگي عملکرد نيروها براي رسيدن به اهداف مشخص نظامي را تعيين مي کند. فرمانده مفاهيم طرح ريزي اشتغال را از طريق فرماندهي مولفه هايشان توسعه مي دهد.

 -    طرح ريزي تقويتي : در جهت تهيه و نگهداري صف ، مواد و مواد مصرفي مورد نياز براي تقويت فعاليت جنگي طرح ريزي شده در مدت زمان و با شدت مناسب تلاش مي کند.

 -    طرح ريزي نقل و انتقال : مسئوليت انتقال واحدها، افراد يا گسترش از ناحيه اي به ناحيه ديگر يا مکاني ديگر در همان ناحيه يا به منطقه داخلي با هدف اشتغال بيشتر را برعهده دارد [۹].