مفهوم جزوه یا رساله و انواع آن

انواع کتاب

«کتاب»، مجموعه ای است از برگهای معمولاً کاغذی که روی آنها مطالبی نوشته یا چاپ شده و در یک طرف (عطف) به یکدیگر متصل شده اند و دارای پوششی یا جلد است، که به میزان ۴۸ صفحه یا بیشتر باشد. به کمتر از این مقدار، جزوه یا رساله گفته میشود. اما انواع جزوه یا رساله :

- نسخه های خطی، یا دست نوشت. خطی اغلب به کتابهای خطی قدیم گفته می شود و دست نوشت به نسخه ای که برای چاپ، با دست نوشته شده است.

- نسخه ماشین شده

- خبر (مطالب و نوشته ای که برای چاپ به چاپخانه داده می شود، مرحله  پیش از چاپ یک اثر)

- چاپ نخست کتاب، یا چاپهای بعدی (بدون تجدید نظر) 

- چاپ بات جلیل نظر

- ویراسته

- مجلد، جلد، قسمت، دفتر، هر جلد ممکن است چند بخشی باشد،

یا هر بخش ممکن است چند جلد باشد. بسته به نوع تقسیم بندی و تنظیم مؤلف یا ناشر است.

- کتاب مرجع (راهنماها، دایرةالمعارفها، فرهنگها، لغت و ......)

- کتاب درسی

- رساله  جامع (کتابی که موضوعی کلی را منظم و جامع و مفصل بررسی کرده و جنبه  تعلیمی داشته باشد.)

چند منبع معرفی می شود:

۱- اصطلاحنامه کتابداری پوری سلطانی، فروردین راستین، کتابخانه ملی، ۱۳۷۲ ش،

۲- پیرامون چاپ و نشر مطبوعات قاسم صافی، ۱۳۶۰

۳- دایره المعارفهای فارسی ژیوا وسل، ترجمه: محمد علی امیر معزی، توسی، ۱۳۶۸

۴- دین نامه های ایران محمد باقر نجفی، ۱۳۶۶

۵ - راهنمای پژوهش جواد محدثی، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴

۶- راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نویسی بهرام طوسی، ترانه، ۱۳۷۳

۷- راهنمای تدوین کتابشناسی فیروزه برومند، وزارت ارشاد، سازمان مدارل فرهنگی، ۱۳۶۸

۸- راهنمای کمک کتابداران ترجمه: فرخنده سعیدی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۳

۹- راهنمای ناشران ایران مرکز اسناد و مدارلی ملی، ۱۳۶۷

۱۰- روش تحقیق و مأخذشناسی احمد رنجبر، اساطیر، ۱۳۶۸

۱۱- قواعد فهرست نویسی انگلو امریکن ترجمه: رحمت الله فتاحی، آستان قدس، ۱۳۷۱

۱۲- کتاب در پویه  تاریخ ترجمه: حمیدرضا آژیر، حمیدرضا شیخی، آستان قدسی، ۱۳۷۳

۱۳- کتابشناسی کتابشناسیهای موضوعی مرکز اسناد و مدارالد علمی، ۱۳۶۸

۱4 - مأخذشناسی نظام تعلیم و تربیت روحانیت محمد نوری، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶

۱۵- مأخذشناسی و استفاده از کتابخانه پروین انوار (استعلامی)، زوار، ۱۳۷۱

۱۶- مدیریت منابع اطلاعات هوشنگ مؤمنی، اتحاد، ۱۳۷۲

۱۷- مرجع شناسی (شناخت خدمات کتاب و کتابهای مرجع) نورالله مرادی، فرهنگ معاصر، ۱۳۷۲

۱۸- مرجع شناسی و روش تحقیق در ادب فارسی غلامرضا ستوده، سمت، ۱۳۷۱

۱۹ - مفهوم ساده  فهرست نویسی ترجمه: پروین پلورچی، امیرکبیر، ۱۳۶۵ ۲۰- مدخل لدراسة المراجع عبدالستار الحلوجی، دارالعلوم، ۱۴۰۳ ق