مقاله نکات ایمنی در فرایندهای جوشکاری با قوس الکتریکی و گاز

word قابل ویرایش
17 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
یکی از عواملی که همه دست اندرکاران شاخه صنعت (اعم از طراحان ، کارشناسان ، مدیران اجرائی ، مهندسان ، تکنسینها و کـارگران ) باید با دقت به آن توجه کنند، نکات ایمنی آن است که از نظر معنوی و مادی حائز اهمیت است . اکثر فراینـدهای جوشـکاری دارای پتانسیل خطر بالایی هستند و اگر از دستگاه ومتعلقات جوش به درستی استفاده نشود صدمات جبران ناپذیری به بار خواهد آمـد. از این رو توجه به نکات ایمنی و آگاهی از پتانسیل تخریب برای همه جوشکاران ضروری است .
جوشکار علاوه بردانستن مسایل ایمنـی الزاما باید آن ها را بکار ببرد. زیرا آگاه شدن تنها شرط ایمنی نیست . آسیب رسیدن به کارگران ، خسارت جانی ، نقص عضـو و عواقـب آن را نمی توان با معیارهای مادی سنجید؛ زیرا این گونه زیان ها جبران ناپذیرند. بعلاوه ، انسان بـه عنـوان اشـرف مخلوقـات عـالم در مقابل خالق خود مسوولیت دارد که از اعضای بدن و جان خود که امانتی در نزد اوست ، به نحوی شایسته و درست استفاده کند. قبل از آغاز آموزش عملی جوشکاری با قوس الکتریکی و گاز، باید با دقت نکات ایمنی و دستورالعمل های مربـوط بـه ایمنـی و حفاظـت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و آموزش های لازم در این زمینه به کلیه افراد مرتبط داده شود. در این تحقیق با اسـتفاده از منـابع مطالعاتی و تجارب میدانی نکات ایمنی در جوشکاری با قوس الکتریکی و گاز مورد بررسی قرار گرفته است .
واژگان کلیدی : نکات ایمنی ، خسارت جانی ، جوشکاری با قوس الکتریکی
١- مقدمه
رعایت نکات ایمنی یکی از مشکلات عظیم جوشکاری است ، بطوری که فرضا انفجار یـک کپسـول ماننـد یـک بمـب می تواند جان صدها نفر را به خطر اندازد. کوچکترین بوی گاز ناشی از عدم اتصالات صحیح و اصولی ، ممکـن اسـت جـان عده ای را به خطر اندازد. همان طوریکه تربیت متخصص ، احتیاج به بودجه های عظیم آموزشی برای خرید وسائل و کتـب بطور همزمان دارد؛ بخش عظیمی از هزینه های جوشکاری نیز جهت جلوگیری از هر نوع انفجار و احتراق در کارگاههـا و صدمه به بدن و چشم جوشکار و افراد حاضر در کارگاه می باشد.
در کشورهای صنعتی مختلف استانداردها و دستور العمل های ایمنی در دو دسته تدوین و ابلاغ می شوند :
١- ایمنی فردی : متخصصین معتقدند که در محیط های کارگری بسیاری از فاکتورهای ایمنی ، فیزیکی و شخصی اسـت . فاکتورهـای فیزیکی شخصی گاهی اوقات خطر آفرین هستند که باید به آنها توجه شود مانند:
تنش : افرادی که زیر فشارهای عصبی ناشی از کار و یا هرعامل دیگری هستند بیشتر در معرض خطرات ناشـی از محـیط کار قرار دارند.
کسالت و مریضی : فرد مریض ممکن است در محیط کار نتواند همه یا تعدادی از کارهای محولـه را انجـام دهـد. چنـین فردی بیش از سایرین آسیب پذیر است .
خستگی : اگر انسان به هر علتی ، به اندازه ی کافی نخوابد ویا استراحت نداشته باشد، قـادر بـه انجـام کـار بـه نحـو عـالی نخواهد بود و از طرفی در اثر خستگی بیشتر از سایرین در معرض خطر قرار می گیرد.
عدم آگاهی : در محیط های کار بیشتر افراد بدون آموزش دیدن ، مشغول به انجام کارهای تخصصـی هسـتند، ایـن افـراد همیشه بیش از افراد آموزش دیده در معرض خطرات ناشی از کار قرار دارند.
سن : آمار نشان داده است که تصادف و مرگ در بین افراد ١٨ سال بیش از سنین دیگر است .
٢- ایمنی گروهی : ایمنی گروهی نیز وابسته به ایمنی فردی می باشد و رعایت تمامی مسائل ایمنی فردی باعـث ایمنـی گروهـی مـی
شود. به طور کلی حوادث و وقایع ناگوار در صنعت دو دلیل عمده دارد :
١- نبود آگاهی – آشنایی و دانش تخصصی نسبت به نکات ایمنی
٢- سهل انگاری و بی توجهی به رعایت نکات ایمنی
بنابر این ، آموزش نکات ایمنی الزامی است و اجرای دقیق آنها از واجبات است .
مهم ترین توصیه در تمام موارد این است که :
با وسیله ای که روش کار آن را نمی دانید و آموزش نگرفته اید، کار نکنید.
همه ی افراد شاغل در کارگاه یا کارخانه ، اعم از افراد اداری ، ویزیتور، کـارگر، کارفرمـا، مهندسـین و طراحـان ، بایـد نکات ایمنی را رعایت کرده و در محیط کار گاه و کارخانه از عینک های ایمنی و یا ماسک طلقی همـراه بـا کـلاه ایمنـی استفاده کنند. حرارت ،جرقه ، بخار ناشی از فلزات مذاب ، تشعشع ناشی از جوش کاری ، ولتاژ برق ، فلز داغ ، وسایل نقلیـه ی کارگاهی مانند لیفتراک ،جرثقیل های سقفی و باری می توانند برای کارگران یا افرادی که رفت و آمـد مـی کننـد، خطـر آفرین باشند ؛ ولی با کمی دقت و رعایت اصول ایمنی همه ی خطرات قابل کنترل می باشند.
با نگاهی به محیط کار خودتان (مخصوصا در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ) تابلو ها و علائم اخطار دهنده و هشدار دهنده ی ایمنی را مشاهده خواهید فرمود. لذا با توجه به اهمیت موضوع ، در این مقاله نکات ایمنی در جوشکاری با قوس الکتریکی و گاز مورد بررسی قرار گرفته است .
٢- ایمنی و حفاظت در جوشکاری با قوس الکتریکی
هنگام جوشکاری با قوس الکتریکی ، اگر دستگاه ها و لوازم ایمنی مناسب به کار بـرده شـود و احتیـاط لازم در کـار باشد، خطر جدی وجود ندارد و شخص جوشکار می تواند با آسودگی خاطر به کار جوشکاری بپردازد. در غیر این صـورت خطرات جدی وجود دارد که اصلی خطرات جوشکاری با قوس الکتریکی را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد :
٢-١- تشعشع پرتوهای مختلف
نور شدید جوشکاری با قوس الکتریک علاوه بر نور مرئی شدید، دارای پرتوهای ماورای بنفش و مادون قرمز است که برای چشم و پوست بدن زیان آور است ، و خطرات زیادی به دنبال دارد: لذا برای حفاظت از چشم و سـر و صـورت حتمـا باید از ماسک جوشکاری استفاده کرد. ماسک جوشکاری یک سوراخ مستطیل شکل دارد که درون آن حـداقل دو شیشـه محافظ نصب می شود. شیشه خارجی ، سفید و مسطح بوده و وظیفه آن محافظت از شیشه تیره داخلی در برابر ترشـحات فلز مذاب است . شیشه داخلی که رنگی کاملا تیره دارد، اشعه زیان آور را از خود عبور نمی دهد ؛ بعـلاوه ، از عبـور درصـد زیادی از نورهای مرئی نیز جلوگیری می کند. اصولا این نوع شیشه ها از ١۴-٠ شـماره گـذاری شـده انـد. در جـدول ١، شماره شیشه عینک و ماسک جوشکاری برای کارهای مختلف درج شده است و برای انتخاب شیشه عینک و ماسک بایـد مورد توجه قرار گیرد.
جدول ١- تعیین شماره شیشه عینک و ماسک جوشکاری .

هر گاه جوشکاری در محلی انجام شود که در نزدیکی آن کارگران مشغول به کار هستند، منطقه جوشکاری حتما بایستی توسط حفاظهای مناسب احاطه شود ؛ زیرا حتی نگاه کردن از دور به نوع جوشکاری برق هم باعث برق زدگی می شود.
٢-٢- پاشیدن جرقه از مذاب
جوشکاری با قوس الکتریکی همواره با پرتاب جرقه به اطراف همراه است . برخورد این جرقه هـا بـه لباسـهای قابـل اشتعال ، پوست بدن و مواد قابل اشتعال دیگر می تواند تولید خطـر کنـد. پـس لازم اسـت حتـی الامکـان هنگـام کـار از لباسهای نخی و کتانی سبک استفاده شود. لباس کار باید بدون جیـب باشـد و از پوشـیدن لباسـهایی بـا آسـتین گشـاد خودداری شود. در صورتی که از لباسهای جیبدار استفاده می شود، از قرار دادن اشیای قابل اشتعال مانند کبریت و شـانه کائوچویی در جیب خودداری شود. از دستکشهای چرمی یا نسوز که دقیقا اندازه دست باشد، استفاده شود. دستکش باید طوری باشد که سر آستین لباس کار را بپوشاند. دمپای شلوار کار جوشکار نباید زیاد گشاد باشد ؛ زیرا ممکن اسـت ذرات داغ ساق پا را بسوزاند. استفاده از پیش بند چرمی بویژه در مواقعی که در حالتهای غیر سـطحی جوشـکاری مـی کنـیم ، ضروری است . پوشیدن کفش ایمنی با کف کلفت توصیه می شود. مخاطرات پاشیدن جرقه در شکل (١) به روشنی دیـده می شود.

شکل ١- عدم رعایت نکات ایمنی
٢-٣- آتش سوزی
جرقه های جوشکاری ممکن است سبب بروز آتـش سـوزی شـود. قـرار دادن مـواد قابـل اشـتعال در اطـراف محـل جوشکاری یا انجام جوشکاری در مکانهایی که چوب و خرده چوب و مواد روغنی وجود دارد، موجب بروز آتش سوزی می شود. کارگاههای جوشکاری باید دارای امکانات اطفای حریق باشند و افراد جوشکار و کمک جوشکار آموزشهای مربوط به آتش نشانی و جلوگیری و مهار آتش را فرا گیرند و نکات ایمنی لازم را رعایت کنند.
٢-۴- شوک الکتریکی
جریان برق جوشکاری دارای ولتاژ پایین و از نظر برق گرفتگی کم خطر است ولی این بدان معنی نیست که موضوع برق گرفتگی در جوشکاری جدی گرفته نشود. علاوه بر این ، برق ورودی به ترانس و دینام جوشکاری ولتـاژی بـالا دارد و در بیشتر موارد ولتاژ آن بالاتر از ولتاژ برق خانگی (٢٢٠ ولت ) است و خطر برق گرفتگی و شوک الکتریکی حتمی اسـت ، لذا کابلهای ورودی به دستگاه باید کاملا حفاظت شوند که قطعات داغ و تیز و برنده با آنها تماس پیـدا نکنـد و هـر چنـد یک بار از نظر سالم بودن روپوش کنترل شوند. همیشه باید از وسایل کار و تجهیزات ایمنی استاندارد استفاده کرد. وقتی کابلهای جوشکاری به دور دستگاه پیچیده شده باشد، نباید جوشکاری کرد، زیرا ممکن است میدان مغناطیس ایجاد شده در کابلهای جوشکاری با مدار مغناطیسی درون ماشین تداخل کند. بیشترین خطـر دسـتگاه جوشـکاری آتـش سـوزی و پراکندن جرقه و اطراف است . ترمینالها باید کاملا عایق باشد و کابلها به راحتی به آنها وصل و جدا شـود. عایقکـاری ایـن ترمینالها به وسیله پلاستیک صورت می گیرد که در مقابل آب و روغن مقاوم هستند.
دستگاه های جوشکاری حتما باید دارای کابل مناسب اتصال به زمین باشند تا در مواقعی که دستگاه از درون دچـار عیب و نقص می شود، جوشکار از برق گرفتگی در امان باشد. از جوشکاری در جاهای مرطوب و استفاده از انبرهـایی کـه عایق آنها آسیب دیده است یا کابلهای بدون روپوش و معیوب باید جدا پرهیز کرد. محل جوشکاری باید خشک باشد و در صورتی که زمین مرطوب است ، میان کفش جوشکار و زمین مرطوب باید عایق مناسب قـرارداد یـا از چکمـه هـای نفـوذ ناپذیر استفاده کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 17 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد