مقایسه انواع دینامومترها

انواع دینامومتر های پر مصرف در صنایع خودروسازی، موتورسیکلت سازی، وسایل ترابری و موتورهای الکتریکی را میتوان به شکل زیر دستهبندی کرد:[1]

 • اصطکاکی
  • مزیت: سادگی سیستم، ایجاد گشتاور بالا در دور کم و دور صفر، نسبت توان به حجم خوب، نصب آسان و تعمیرات کم
 • معایب: ظرفیت پایین، کنترلپذیری سخت بدلیل تغییر ضریب اصطکاک
 • هیدرولیکی(ترمز آبی)
 • مزیت: سادگی سیستم ، توان بالا، ایجاد گشتاور بالا، دور بالا، قابلیت تحمل بارگذاری دائم، نسبت توان به حجم و وزن عالی،

نیاز به تعمیر و نگهداری کم و نصب نسبتا آسان

 • معایب: گشتاور کم در دور کم و یا صفر، عدم وضعیت موتورینگ، دقت کمتر نسبت به نمونههای بعدی، پاسخ زمانی کم برای وضعیت گذرا
 • ادی کارنت یا جریان گردابی
 • مزیت: سادگی سیستم ، توان متوسط، گشتاور متوسط، دور بالا، قابلیت تحمل بارگذاری دائم، نسبت توان به حجم و وزن متوسط، نیاز به تعمیر و نگهداری کم و نصب نسبتا آسان
 • معایب: گشتاور کم در دور کم و یا صفر، عدم وضعیت موتورینگ، دقت متوسط نسبت به نمونه های بعدی، پاسخ زمانی متوسط برای وضعیت گذرا
 • ژنراتوری جریان مستقیم
 • مزیت: قابلیت وضعیت موتورینگ، دقت بالا، پاسخ زمانی عالی برای وضعیت گذرا، گشتاور کم در دور کم و یا صفر، قابلیت تحمل بارگذاری دائم،
 • معایب: نصب سخت و پیچیده، سیستم پیچیده، توان کم، گشتاور ماکزیمم کم، نسبت توان به حجم و وزن کم، نیاز به مراقبت و نگهداری متوسط
 • ژنراتوری جریان متناوب
  • مزیت: قابلیت وضعیت موتورینگ، دقت بالا، پاسخ زمانی عالی برای وضعیت گذرا، گشتاور کم در دور کم و یا صفر، قابلیت تحمل بارگذاری دائم، نیاز به مراقبت و نگهداری کم
 • معایب: نصب سخت و پیچیده، سیستم پیچیده، توان کم، گشتاور ماکزیمم کم، نسبت توان به حجم و وزن کم
 • ترکیب دینامومتر های فوق
  • برای حذف و یا کمکردن معایب دینامومترهای فوق و جمعکردن مزایا انواع دینامومتر از ترکیب یا موازی کردن انواع دینامومترها استفاده میشود .[2]