مهمترین زمینه های دخالت دولت در زمینه ی کارآفرینی

  • موانع اداری

شاید استفاده از مشاوره و دریافت خدمات حقوقی، انجام خدمات مربوط به ثبت شرکت ، کسب پروانه بهره برداری، کمک به استقرار سیستم حسابداری، تامین امنیت ساختمانها و تجهیزات، کمک به تهیه یا اجاره تجهیزات، خدمات عام تجاری از جمله آموزش، خدمات اداری، بایگانی، پاسخ گویی به مشتریان، خدمات مخابراتی، نمابر و ... از اهم حمایتها و خدمات مورد نیاز فنی و تجاری در راه اندازی واحدهای کوچک تولیدی – بازرگانی میباشد .[29]

  • موانع قانونی

به منظور شناخت برخی موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک ایران که به واسطه حق انحصاری دولت در وضع قوانین ومقررات ایجاد شده است، پنج زمینه به عنوان مهمترین زمینههای دخالت دولت مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: فرآیند اخذ جواز تاسیس، فرآیند دریافت اعتبار مالی، صادرات و واردات، مالیات و عوارض، قانون کار .[30]

  • عدم تاکید نظام تعلیم و تربیت