مهمترین مراکز هنر نوین در فرانسه

مقارن با شکل گیری تحولات جدید در بلژیک در سال 1895 فروشگاهی به نام »آرنـوو« در پـاریس و بـه حمـت یـک دلال آثـار هنـری ، سـاموئل بینگ14 گشوده شد. این فروشگاه بین سال های 1895 و 1905 یکی از مهم ترین مکان های عرضه ی آثار آرت نوو در اروپا بود. از این تاریخ به بعد جامعه ی نقادان هنر، نام مغازه ی بینگ را برای این حرکت نوظهور به کار بردند. هدف اصلی جنبش هنری آرنوو رسیدن به وحدت تزیین ، ساختار و عملکرد مطلوب بود. (بانی مسعود،232،.(1389

هنر نو در بسیاری از کشورها راه یافت در ادامه سعی داریم تا خلاصه ای از تحولات این هنر در چند کشور را ارئه نماییم:

فرانسه

مهمترین مراکز هنر نوین در فرانسه ، شهرهای »پاریس« و »نانسی« بودند. البته شهر روستایی نشین و کوچک نانسی در مقاسه با پاریس اهمیت بیشتری داشت. نام دارترین فرد در زمینه هنر نوین در فرانسه فرد پاریسی به نام »هکتور گیومارد15«بود که سردرهای متروی پاریس آشکارترین نمونه از اتحاد تکنولوژی مدرن و طراحی هنری بود .چراغ های آهنی ورودی مانند ساقه گیاهان گلدانی، قدکشیده و به چراغ های سقفی متحرک خاتمه یافت. سقف ها نیز شیشه ای بودند و مانند چترهای باز و شفاف به نظر می رسیدند(تصویر(1 (سروری،1388، 45و(47