موثرترین عوامل در فرایند پوشش دهی و خواص رنگی

پوشش دهي میکا

در اين بخش از تحقيق سعي شده چهار سري نمونه ي رنگدانه اي متفاوت در نوع و ضخامت لايه ها و کنترل pH از ذرات پولکي ميکا به روش رسوب گذاري شيميايي در فاز محلول تهيه شود. هر چهار سري نمونه توسط يک لايـه اکـسيدآهن III که از ترکيب کلريدفريک آبدار ايجاد شده است با ضخامت يکسان پوشيده شدند و تفاوت اصلي چهار سري نمونه در مقدار ضخامت ، نوع لايه ي ثانويه و کنترل pH است که نهايتاً تغييرات رنگي را نيز به دنبال داشـت . روي نمونـه هـا لايـه نشاني ثانويه به چهار صورت متفاوت انجام شد. که انواع آن به همراه دماي کلسيناسيون در جدول ٢ آمده است .

نهايتاً ١٤ نمونه با شرايط رسوب گذاري متفاوت به شرح جدول ١ و ٢ تهيه شدند، کـه تفـاوت هـا و ويژگـي هـاي آن ها قابل ملاحظه است .

بررسي خواص

براي بررسي اثر عوامل مختلف نظير دما، نوع لايه ، شرايط رسوب گذاري و... بر خواص رنگي و نوري نمونه ها، آناليز اسپکتروفوتومتري از نمونه هاي بر پايه کائولن و سـيليس بـا اسـتفاده از اسـپکتروفوتومتر A٧٠٠٠-CE بـا محفظه ي نگهدارنده ي SCE انجام شد. آزمون محرک هاي سه گانه و تست طيف انعکاسي از هر شـش نمونـه بـه عمل آمد و با لامپ D٦٥ مورد بررسي قرار گرفت . با توجه به مقادير بدست آمده از آزمون محرک هاي سه گانـه و به کمک نرم افزار photoshop اعداد بدست آمده به رنگ هاي مشخص در نرم افزار تبديل شد. از نمونـه هـاي بـر پايه سيليس و کائولن پراش اشعه X گرفته شد. همچنين تصاوير SEM از نمونه ها تهيه شد. از آنجـا کـه يکـي از مهمترين کاربردهاي رنگدانه ها در صنايع کاشي و سراميک است و رنگدانه ها بايد به لحاظ پراکنده شدن ، دمـا و شرايط پخت داراي خواص مطلوبي باشد، لذا تعدادي از رنگدانه ها با مقدار مناسبي از يـک پـودر چـاپ بـر روي کاشي اعمال شد و نهايتاً در دماي oC٩٤٠ قرار گرفت و خواص آن بررسي شد.

نتايج و بحث

در نمونه هاي بر پايه سيليس با افزايش دماي کلسيناسيون *a و *b با شيب تقريباً يکساني نسبت به يکديگر افـزايش يافته است و اين به معني افزايش شدت رنگ با افزايش دماي کلسيناسيون مي باشد (شـکل ١). بـه عبـارت ديگـر بـا توجه به اينکه در هنگام رسوب گذاري pH سوسپانسيون در منطقه بازي ثابت نگه داشته شـده اسـت ، طـول مـوج اصلي رنگ در محدوده قرمز- قهوه اي قرار گرفته که اين بـه دليـل افـزايش امکـان تـشکيل اکـسيدآهن دو ظرفيتـي مي باشد و با تغيير دماي کلسيناسيون با توجه به اينکه *a با شيب بيشتري افزايش يافته است از قهوه اي بـه سـمت قرمز تغيير کرده است که به دليل تغيير اندازه ذرات فاز هماتيت ايجاد شده مي باشد. از طرفي با افزايش دما شـدت رنگ و *L نيز افزايش يافته است . که در تبديل مشخصه هاي رنگي در نرم افزار فوتوشاپ نيز قابـل مـشاهده اسـت (شکل ٢). در مورد نمونه هاي بر پايه کائولن ، حين رسوب گذاري کنترل pH انجام نشده است و با توجه به اسـتفاده از نمک آهن سه ظزفيتي به عنوان پيش ماده اکسيد آهن ، امکان تشکيل اکسيد آهن سه ظرفيتي افزايش يافته و فـام اصلي نمونه ها به رنگ زرد ميل کرده است . در شکل ١ مشاهده مي شود که براي نمونه هاي بر پايه کائولن ، افـزايش دما باعث افزايش *a و *b بصورت غير خطي شده است . عدم کنتـرل pH و قـرار گـرفتن سوسپانـسيون در منطقـه اسيدي در حين رسوب گذاري سبب شده است تا طول موج اصلي رنگ در محدوده زرد- نارنجي قرار گيرد که بـا افزايش دما تغيير رنگ از نارنجي به زرد مشاهده مي شود. در نمونه بر پايه کائولن نرخ افزايش *L نسبت به نمونـه بر پايه سيليس بيشتر بوده است ؛ چراکه نمونه هاي کائولني با يک لايه مـضاعف از ترکيـب اکـسيد آلومينيـوم نيـز پوشش داده شده اند که باعث افزايش درخشندگي و روشني بيشتر اين رنگدانه شده است .